[ บทความ : เรียนรู้ z80 ] ตอนที่ 6 เรื่อง ไฟล์ส่วนหัวสำหรับ ET-BOARD V4 และ CP-jr180

ก่อนหน้านี้ผมได้ลงไฟล์ส่วนหัวสำหรับใช้กับ ตัวแปลภาษาแอสเซมบลี สำหรับบอร์ด ET-BOARD V6 ไปแล้ว คราวนี้ มาดูไฟล์ส่วนหัวสำหรับ ET-BOARD V4 กับ CP-JR180 Plus กันบ้าง ส่วน ET-BOARD V5 นั้น เอาไว้คราวหน้านะครับ (...)

INZ สำหรับ ET-BOARD V4


	;
	; filename : etv4.inz
	; assembler : az80
	; author  : Supachai Budsaratij (raek@se-ed.net)
	;       Panida Intarayame
	; hardware : et-board 4 (Z-80)
	; date   : November 19, 2000
	;

	; --- MEMORY
	;
    UMEM_ORG    EQU   02000h  ; User RAM start
    UMEM_END    EQU   03D6Fh  ; User RAM end
	;
	; 3D70h-3D8Fh = user stack 32 byte
	; 3D90h-3DAFh = system stack 32 byte
	; 3DB0h-3FFFh = monitor area for system 586 byte
	;
    XMEM_ORG    EQU   04000h  ; Expand RAM end
    XMEM_END    EQU   07FFFh  ; Expand RAM end

	; --- I/O
	;
    S8255_PA    EQU   00h   ; System 8255 port A
    S8255_PB    EQU   01h   ; System 8255 port B
    S8255_PC    EQU   02h   ; System 8255 port C
    S8255_CT    EQU   03h   ; System 8255 control port
	;
    U8255_PA    EQU   20h   ; User 8255 port A
    U8255_PB    EQU   21h   ; User 8255 port B
    U8255_PC    EQU   22h   ; User 8255 port C
    U8255_CT    EQU   23h   ; User 8255 control port
	;
    CLCD_WC     EQU   10h   ; Character LCD write command
    CLCD_RC     EQU   11h   ; Character LCD read command
    CLCD_WD     EQU   12h   ; Character LCD write data
    CLCD_RD     EQU   13h   ; Character LCD read data
	;
    PRINTER    EQU 40h ; Printer port
    LED_FLAG  EQU 40h ; LED Flag
	;
    RTC_P0 EQU 50h ; RTC : 1-second digit register
    RTC_P1 EQU 51h ; RTC : 10-second digit register
    RTC_P2 EQU 52h ; RTC : 1-minute digit register
    RTC_P3 EQU 53h ; RTC : 10-minute digit register
    RTC_P4 EQU 54h ; RTC : 1-hour digit register
    RTC_P5 EQU 55h ; RTC : PM/AM, 10-hour digit register
    RTC_P6 EQU 56h ; RTC : 1-day digit register
    RTC_P7 EQU 57h ; RTC : 10-day digit register
    RTC_P8 EQU 58h ; RTC : 1-month digit register
    RTC_P9 EQU 59h ; RTC : 10-month digit register
    RTC_PA EQU 5Ah ; RTC : 1-year digit register
    RTC_PB EQU 5Bh ; RTC : 10-year digit register
    RTC_PC EQU 5Ch ; RTC : Week register
    RTC_PD EQU 5Dh ; RTC : Control register D
    RTC_PE EQU 5Eh ; RTC : Control register E
    RTC_PF EQU 5Fh ; RTC : Control register F
	;
    SEGMENT EQU 60h ; 7-Segment
	

INZ สำหรับ CP-jr180 Plus

	
	;
	; filename : jr180.inz
	; assembler : az80
	; author  : Supachai Budsaratij (raek@se-ed.net)
	; hardware : CP-jr180 Plus
	; date   : Dec 5, 2000
	;
	; Note : Must use jr180 debugger.
	;

	; --- MEMORY (Logical address)
	;
    UMEM_ORG    EQU   08000h  ; User RAM start (10000h - Physical address)
    UMEM_END    EQU   0FFFFh  ; User RAM end (17FFFh - Physical address)
	; 
	; --- MEMORY (Physical address)
    P_UMEM_ORG  EQU    10000h
    P_UMEM_END  EQU  17FFFh
    P_XMEM_ORG    EQU   018000h  ; Expand RAM end
    P_XMEM_END    EQU   01FFFFh  ; Expand RAM end

	; --- I/O
	;
    U8255_PA    EQU   80h   ; User 8255 port A
    U8255_PB    EQU   81h   ; User 8255 port B
    U8255_PC    EQU   82h   ; User 8255 port C
    U8255_CT    EQU   83h   ; User 8255 control port
	;
	; --- for Character LCD
    CLCD_WC  EQU 0C0h ; Write instruction to LCD
    CLCD_WD EQU 0C2h ; Write data to CG or DD RAM
    CLCD_RD  EQU  0C4h ; Read busy flag and address
	; --- for Graphics LCD
    GLCD_WC  EQU 0C0h ; Write instruction to LCD (Page1)
    GLCD_WC2  EQU 0C1h ; Write instruction to LCD (Page2)
    GLCD_WD EQU 0C2h ; Write data to CG or DD RAM (Page1)
    GLCD_WD2  EQU 0C3h ; Write data to CG or DD RAM (Page2)
    GLCD_RD  EQU  0C4h ; Read busy flag and address (Page1)
    GLCD_RD2  EQU 0C5h ; Read busy flag and address (Page2)
	;
    WATCH_DOG  EQU 0E0hเขียนโดย : ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Budsaratij
e-mail : raek@se-ed.net
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑๒ ธ.ค. ๒๕๔๓, ๓๑ ธ.ค. ๒๕๔๓