PCB/Test > DC-DC STEP UP 2A
 
 
 
 
 
    DC-DC STEP UP 2A  (C-YA-A-00245) [ 50.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็นบอร์ด POWER SUPPLY ที่ STEP UP VOLT DC ที่เข้ามาด้าน INPUT ให้ปรับสูงขึ้นในด้าน OUTPUT ได้
                โดยการปรับตั้งค่าจาก TRIM PORT 100K ใช้ในงาน เช่น DC INPUT 3.3V ให้ปรับขึ้นเป็น DC OUTPUT 5.0V
                เป็นต้น
 
       คุณสมบัติ
 
            [ ] ใช้ IC MT3608 หรือเทียบเท่า 2A STEP UP
            [ ] MAXIMUM INPUT VOLTAGE 26VDC
            [ ] MAXIMUM OUTPUT VOLTAGE 28VDC
            [ ] MAXIMUM OUTPUT CURRENT 2A
            [ ] ในกรณีใช้งานจริง ถ้าต้องการ STEP UP ในด้าน VOLTAGE OUTPUT ที่สูงกว่า VOLTAGE INPUT มากๆ
              จะทำให้ กระแสที่จ่ายได้จะลดน้อยลง
            [ ] VOLTAGE ด้าน INPUT ควรจะเป็น VOLTAGE ที่คงที่
            [ ] ขั้ว DC INPUT เป็นแบบ USB MICRO และ 2 PIN จุดบัดกรี
            [ ] ขนาดบอร์ด 31 x 17 x 6.5 mm.
  
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [1] Catalog / แคตาล็อก
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า