[ บทความ : เรียนรู้ z80 ] ตอนที่ 5 เรื่อง เรียนรู้คำสั่งของ Z80

รู้จักคำสั่งของ Z80

ตอน คำสั่ง LD

หลังจากหายหน้าหายตาไปนานกับ บทความเกี่ยวกับ Z80 กลับมาคราวนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่อง คำสั่ง LD กันเลยครับ ... LD เป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่โอนค่าจากที่หนึ่งไปเก็บเอาไว้ ณ อีกที่หนึ่ง รูปแบบหลักๆ ของ LD เป็นดังนี้
    LD  ปลายทาง,ต้นทาง
    LD  (ปลายทาง), ต้นทาง
    LD ปลายทาง, (ต้นทาง)
นั่นหมายความว่า เมื่อเราเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนการทำงาน ก็จะได้เป็นดังนี้
	ปลายทาง <- ต้นทาง
	(ปลายทาง) <- ต้นทาง
	ปลายทาง <- (ต้นทาง)
หมายเหตุ
ปลายทาง มักเป็นรีจิสเตอร์
ต้นทาง จะเป็นได้ทั้ง รีจิสเตอร์ และ ค่าคงที่ (ตัวเลข ที่เรากำหนด)
(ปลายทาง) หมายความว่า เราจะเอาค่าไปเก็บ ณ หน่วยความจำ
(ต้นทาง) หมายความว่า ข้อมูลที่เราต้องการนั้น อยู่ ในหน่วยความจำ

ตัวอย่าง 1 :

    LD   A, 15
หมายความว่า A <- 15 หรือ นำค่า 15 ไปเก็บในรีจิสเตอร์ A

ตัวอย่าง 2 :

    LD   C,B
หมายความว่า C <- B หรือ นำค่าที่เก็บอยู่ในรีจิสเตอร์ B มาเก้บในรีจิสเตอร์ C

ตัวอย่าง 3:

    LD   A,(1FFFh)
หมายความว่า A <- (1FFFh) หรือ นำค่าที่เก้บเอาไว้ในหน่วยความจำ ณ ตำแหน่ง 1FFFh (h = เป็นการบอกว่าเป็นค่าแบบ ฐานสิบหก) มาเก็บไว้ใน รีจิสเตอร์ A

ตัวอย่าง 4:

    LD  (2FF1h),A
หมาายความว่า (2FF1h) <- A หรือ นำค่าที่เก้บเอาไว้ในรีจิสเตอร์ A มาเก็บไว้ ณ หน่วยความจำตำแหน่ง 2FF1h

ตัวอย่าง 5:

    LD  (IX+5),A
หมายความว่า (IX+5) <- A หรือ นำค่าที่เก้บเอาไว้ในรีจิสเตอร์ A ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ ณ ตำแหน่งที่ IX + 5 เช่น IX เก็บค่า 1FF0h นั่นหมายความว่า ตำแหน่งหน่วยความจำที่จะได้ ก็จะเป็น 1FF0h+5 = 1FF5h นั่นเอง

คราวนี้เรามาดูรูปแบบการเขียนกันดีกว่าครับ

กลุ่ม LD ที่ทำงานกับข้อมูลขนาด 8 บิต

กลุ่ม LD ที่ทำงานกับข้อมูลขนาด 16 บิต

หมายเหตุ

r,r' คือ รีจิสเตอร์ตัวใดก็ได้ดังต่อไปนี้ A, B, C, D, E, H และ L.
p,p' คือ รีจิสเตอร์ตัวใดก็ได้ดังต่อไปนี้ A, B, C, D, E, IX(Hi-Byte) และ IX (Lo-Byte)
q,q' คือ รีจิสเตอร์ตัวใดก็ได้ดังต่อไปนี้ A, B, C, D, E, IY(Hi-Byte) และ IY (Lo-Byte)
dd คือ pair register อันได้แก่ BC,DE,HL และ SP
qq คือ pair register ดังต่อไปนี้ BC, DE, HL และ AF
d คือ ค่าตัวเลขขนาด 16 บิต
n คือ ค่าตัวเลขขนาด 8 บิต
nn คือ ค่าตัวเลขขนาด 16 บิต

Flag note 1

S,Z,F5,F3 flag is set according to the result of the operation (เปลี่ยนแปลงตามผลของการทำงาน)
H,C flag = 0
P/V flag -> The interrupt flip-flop 2 is copied

โปรแกรมตัวอย่างของเราจะเป็นดังนี้ครับ ...

	
	;
	; Filename : LDex.asz
	; Author	 : Supachai Budsaratij  (raek@se-ed.net)
	; Date : Dec 5, 2000
	; Hardware : ET-Board V6 (Z80 Mode)
	;
	;
	    INCL "etv6.inz"     ; Inlude header for ET-V6
	
	DD   EQU   0AH
	EE   EQU   20H
	NN   EQU   0A000H
	N    EQU   0AH
	
	        ORG    UMEM_ORG    ; Start at UMEM_ORG	
	main
	; --- My code here
	    LD   A, 0A0h
	    LD   B, 0ACh
	    LD   C, A
	    LD   (BC), A
	    LD   (HL), B
	    LD   (IX + DD), C
	    LD   (IX + DD), N
	    LD   (IY + DD), B
	    LD   (IY + DD), N
	    LD   (NN), A
	    LD   (NN), BC
	    LD   A, (BC)
	    LD   A, (IX + DD)
	    LD   A, (IY + DD)
	    LD   A, (NN)
	    LD   A, A
	    LD   IX, (NN)
	    LD   IX, NN
	    LD   IY, (NN)
	    LD   IY, NN
	; ---End of program
		HALT

		END

หลังจากนั้นก็ทำการแปลด้วยคำสั่งต่อไปนี้ครับ

    az80  LDex.asz -l LDex.lst -o LDex.hex

เมื่อเราคอมไพล์โปรแกรมเสร็จเราก็จะได้ไฟล์มาอีก 2 ไฟล์ คือ .HEX สำหรับ Load เข้า บอร์ด กับ .LST สำหรับบอกรายละเอียดทั้งหมด ... ตัวอย่างของไฟล์ .LST เป็นดังนี้ครับ


	            ;
	            ; Filename : LDex.asz
	            ; Author	 : Supachai Budsaratij  (raek@se-ed.net)
	            ; Date : Dec 5, 2000
	            ; Hardware : ET-Board V6 (Z80 Mode)
	            ;
	            ;
	                INCL  "etv6.inz"     ; Inlude header for ET-V6
	            ;
	            ; filename : etv6.inz
	            ; assembler : az80
	            ; author  : Supachai Budsaratij (raek@se-ed.net)
	            ; hardware : et-board 6 (Z-80 mode)
	            ; date   : October 12,2000
	            ;
            
	            ; --- MEMORY
	            ;
 	 8000         UMEM_ORG    EQU   08000h  ; User RAM start
	  bdff         UMEM_END    EQU   0BDFFh  ; User RAM end
	  c000         XMEM_ORG    EQU   0C000h  ; Expand RAM end
	  dfff         XMEM_END    EQU   0DFFFh  ; Expand RAM end
	            
	            ; --- I/O
	            ;
	  0000         S8255_PA    EQU   00h   ; System 8255 port A
	  0001         S8255_PB    EQU   01h   ; System 8255 port B
	  0002         S8255_PC    EQU   02h   ; System 8255 port C
	  0003         S8255_CT    EQU   03h   ; System 8255 control port
	            ;
	  0020         U8255_PA    EQU   20h   ; User 8255 port A
	  0021         U8255_PB    EQU   21h   ; User 8255 port B
	  0022         U8255_PC    EQU   22h   ; User 8255 port C
	  0023         U8255_CT    EQU   23h   ; User 8255 control port
	            ;
	  004d         SCN_INP     EQU   4Dh   ; SCN2681 - Input port (Switch)
	  004e         SCN_SEO     EQU   4Eh   ; SCN2681 - Set output port (LED)
	  004f         SCN_REO     EQU   4Fh   ; SCN2681 - Reset output port (LED)
	            ;
	  0060         CLCD_WC     EQU   60h   ; Character LCD write command
	  0061         CLCD_RC     EQU   61h   ; Character LCD read command
	  0062         CLCD_WD     EQU   62h   ; Character LCD write data
	  0063         CLCD_RD     EQU   63h   ; Character LCD read data
	            ;
	  0064         GLCD_WC1    EQU   64h   ; Graphics LCD write command (Page 1)
	  0065         GLCD_RC1    EQU   65h   ; Graphics LCD read command (Page 1)
	  0066         GLCD_WD1    EQU   66h   ; Graphics LCD write data  (Page 1)
	  0067         GLCD_RD1    EQU   67h   ; Graphics LCD read data   (Page 1)
	            ;
	  0068         GLCD_WC2    EQU   68h   ; Graphics LCD write command (Page 2)
	  0069         GLCD_RC2    EQU   69h   ; Graphics LCD read command (Page 2)
	  006a         GLCD_WD2    EQU   6Ah   ; Graphics LCD write data  (Page 2)
	  006b         GLCD_RD2    EQU   6Bh   ; Graphics LCD read data   (Page 2)
	            ;
            
            
	  000a         DD   EQU   0AH
	  0020         EE   EQU   20H
	  a000         NN   EQU   0A000H
	  000a         N    EQU   0AH
            
	  8000             ORG   UMEM_ORG    ; Start at UMEM_ORG
            
	  8000         main
	            ; --- My code here
	  8000  3e a0         LD   A, 0A0h
	  8002  06 ac         LD   B, 0ACh
	  8004  4f          LD   C, A
	  8005  02          LD   (BC), A
	  8006  70          LD   (HL), B
	  8007  dd 71 0a       LD   (IX + DD), C
	  800a  dd 36 0a 0a      LD   (IX + DD), N
	  800e  fd 70 0a       LD   (IY + DD), B
	  8011  fd 36 0a 0a      LD   (IY + DD), N
	  8015  32 00 a0       LD   (NN), A
	  8018  ed 43 00 a0      LD   (NN), BC
	  801c  0a          LD   A, (BC)
	  801d  dd 7e 0a       LD   A, (IX + DD)
	  8020  fd 7e 0a       LD   A, (IY + DD)
	  8023  3a 00 a0       LD   A, (NN)
	  8026  7f          LD   A, A
	  8027  dd 2a 00 a0      LD   IX, (NN)
	  802b  dd 21 00 a0      LD   IX, NN
	  802f  fd 2a 00 a0      LD   IY, (NN)
	  8033  fd 21 00 a0      LD   IY, NN
	            ; ---End of program
	  8037  76          HALT
            
	  8038         	END


เอาล่ะ เราจะมา debug โปรแกรมกันครับ ... เริ่มต้นจากการโหลดโปรแกรมเข้าบอร์ด ดังรูปต่อไปนี้เลยครับ

... เริ่ม trace ล่ะนะ ... พิมพ์คำสั่งว่า T 8000 แล้วกด enter แล้วจะมีการแสดงผลดังรูปด้านล่าง

จากการ trace ครั้งแรก ทำให้รู้ว่า คำสั่งที่ ได้ทำไปนั้น คือ LD A,0A0H ผลจากการทำงาน ทำให้ A เก็บค่า A0 เอาไว้ (ดูจาก AF เป็น A000 นั่นหมายความว่า A เป็น A0h และ F เป็น 00h) มาดูคำสั่งถัดไปดีกว่าครับ ... ให้กด enter ต่อไปแล้วจะมีการแสดงผลออกมาดังนี้

คราวนี้เราได้ทำการประมวลผลคำสั่ง LD B,0ACh ทำให้ผลลัพธ์ของรีจิสเตอร์ B เป็น AC

เมื่อ trace อีกครั้ง คราวนี้คำสั่งที่กำลังทำงานเป็นคำสั่ง LD C.A พอจะเดาออกไหมครับว่าค่าของ C จะเปลี่ยนไปเป็นแบบ A ทั้งนี้เพราะเราสั่งให้นำค่าที่เก็บเอาไว้ใน A มาใส่ใน C ... ดังจะเห็นได้จากรูปด้านบนค่า BC จะเป็น ACA0 ซึ่งหมายความว่า B มีค่าเป็น ACh และ C มีค่าเป็น A0h หลังจากนั้นก็ให้กด Enter เพื่อดูผลของคำสั่งต่อไป

จากรูปด้านบนจะเห็นว่า คำสั่งที่กำลังทำงานนั้น คือ LD (BC),A ซึ่งมีความหมายว่า จะนำค่าที่เก็บใน A ซึ่งก็คือ A0h ไปเก็บเอาไว้ในหน่วยความจำ ณ ตำแหน่งที่กำหนด เอาไว้ในรีจิสเตอร์ BC ซึ่งก็คือ ACA0h ดังนั้น ผลการทำงานของคำสั่งนี้จะทำให้ หน่วยความจำ ณ ตำแหน่ง ACA0hเก็บค่า A0h เอาไว้ ... เพื่อให้เห็นผลของการทำงานจริง .. ให้เรากด ESC เพื่อออกจากการ trace แล้วกดคำสั่ง D ACA0,ACAF เพื่อสั่งให้ โปรแกรมมอนิเตอร์ แสดงข้อมุลของหน่วยความจำตำแหน่ง ACA0 ถึง ACAF ออกมาทางหน้าจอ ... ซึ่งผลจะออกมาเป็นดังนี้

จะเห้นว่า ที่ ACA0 มีค่าที่เก็บเอาไว้เป็น A0 ซึ่งเป็นการยืนยันว่า โปรแกรมของเราทำงานได้ถูกต้อง ... แต่ที่เราจะต้องระวัง ก็คือ เราสามารถเขียนโปรแกรม และเขียนลบ ข้อมูลในตำแหน่ง 8000h ขึ้นไปเท่านั้น เพราะ 0000h ถึง 7FFFh นั้นเป็นของโปรแกรมมอนิเตอร์ และถ้าจะให้ดี เราควรเก็บ ข้อมูล เอาไว้ ณ ตำแหน่งที่อยู่สูงกว่า โปรแกรมที่เราเขียน ซึ่งจากตัวอย่างด้านบน เราเข้าถึง หน่วยความจำ ณ ตำแหน่ง ACA0 ซึ่งอยู่ด้านบนของโปรแกรมมอนิเตอร์ และโปรแกรม ที่เราเขียน แต่ถ้าเราไปแก้ไขข้อมูล ณ ตำแหน่งที่เป็นของ โปรแกรมของเรา จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของโปรแกรมได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแก้ไขข้อมูล ณ ตำแหน่งของ โปรแกรมมอนิเตอร์ เราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ ได้เลย ทั้งนี้เพราะ โปรแกรมมอนิเตอร์เป็นหน่วยความจำแบบ ROM เราจึงไม่สามารถแก้ไขมันได้ นั่นเอง ....

ส่วนถ้าเราจะ run คำสั่งต่อไปก็ให้สั่งว่า T 8006 เพื่อทำการ trace คำสั่ง ณ หน่วยความจำตำแหน่ง 8006 ต่อไป ...แล้วกด enter ไปเรื่อยๆ พร้อมทั้งคอยสังเกตว่า คำสั่งนั้นๆ มีผลกับรีจิสเตอร์อย่างไร บ้าง ... นี่ล่ะครับ style ของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี ... จากตัวอย่างนี้เมื่อทำงานไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็จะหยุดทำงานด้วยคำสั่ง HALT ซึ่งทำให้ Z80 หยุดการทำงานทั้งหมด ...

เป็นอย่างไรบ้างครับ คำสั่ง LD ... หวังว่าคงเข้าใจการใช้คำสั่งนี้กันแล้วนะครับ คราวหน้าเราจะมาดูคำสั่ง ที่เกี่ยวกับ stack ครับ ...เขียนโดย : ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Budsaratij
e-mail : raek@se-ed.net
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑๒ ธ.ค. ๒๕๔๓