[ บทความ : ขับ stepping motor ด้วย Z80 ]

ขับ stepping motor ด้วย Z80

พอดีมี e-mail มาถามผมเรื่องนี้ ผมก็เลยทำบทความเป็น Question and Answer ซะเลยครับ ...

Q: อยากให้มีบทความเกี่ยวกับการขับ stepping motor ด้วย Z80 ครับ

A:

การทำงานของ Stepping Motor

Stepping Motor นั้น มีด้วยกันหลายชนิด แต่ผมจะจำแนกมันตาม โครงสร้างของขดลวด ซึ่ง แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

แต่ในตัวอย่างบทความนี้เราจะขับ stepping motor แบบ Unipolar กัน วิธีการขับมอเตอร์ชนิด Unipolar นั้น มีด้วยกัน หลายวิธี ดังนี้

วงจร ULN2003

เนื่องจากตัวอย่างในบทความนี้ จะทำการขับมอเตอร์ที่กินกระแสไม่มากนัก ผมเลยเลือกใช้ ULN2003 เป็นตัวขับกระแสให้ Stepping Motor ซึ่งวงจรเป็นดังนี้

ในการทดลอง ผมจะใช้ 8255 PortA บิตที่ 0 ต่อเข้ากับ IN1, บิตที่ 1 ต่อเข้ากับ IN2, บิตที่ 2 ต่อเข้ากับ IN3, บิตที่ 3 ต่อเข้ากับ IN4 ส่วน ขด1-ขด 4 ต่อเข้ากับ Stepping motor (คุณต้องต่อให้ถูกต้องด้วยนะครับ) แล้ว ต่อ 12VDC เข้ากับ ขอลวดที่เหลือของ Motor ด้วย

อุปกรณ์

ตัวอย่างโปรแกรม

ตัวอย่างโปรแกรม จะเป็นการขับแบบ single step โดยเป็นการหมุนแบบตามเข็มนาฬิกา ซอร์สโปรแกรม ก็เป็นดังนี้ครับ

	;
	; filename : smotor1.asz
	; assembler : az80
	; author  : Supachai Budsaratij (raek@se-ed.net)
	; hardware : et-board V6
	; note   : Drive stepping motor.
	;
	; compile  : az80 smotor1.asz -l smotor1.lst -o smotor1.hex
	;

	        INCL  "etv6.inz"   ; Inlude header for ET-V6

	P_CTRL     EQU   U8255_CT
	P_STEP     EQU   U8255_PA

	        ORG   UMEM_ORG    ; Start at UMEM_ORG

	main:      LD   SP, UMEM_END
	        LD   A,080h
	        OUT   (P_CTRL),A
	        CALL  delay
	loop:      CALL  sStep
	        JP   loop

	;-- Single step
	sStep:     LD   D,01h
	        CALL  drive
	        LD   D,02h
	        CALL  drive
	        LD   D,04h
	        CALL  drive
	        LD   D,08h
	        CALL  drive
	        ret

	;-- drive Stepping Motor
	drive:     LD   A,D
	        OUT   (P_STEP),A
	        CALL  delay
	        RET

	; --- delay function -------------------------------------------
	delay:     LD   B,200      
	lp_dly1:    LD   C,10      
	lp_dly2:    LD   HL,0      
	        LD   HL,0      
	        LD   HL,0      
	        LD   HL,0      
	        LD   HL,0      
	        NOP           
	        NOP           
	        DEC   C        
	        JP   nz,lp_dly2   
	        DEC   B        
	        JP   nz,lp_dly1   
	        RET          
	; -----------------------------------------------

	        END

เอกสารอ้างอิง

1. คู่มือทฤษฎีการทำงาน ET-EXP4 CPU และ I/O 1 (Understanding ET-EXP4 CPU & I/O 1) : ETT
2. คู่มือการทดลอง ET-HARDWARE LAB Experiment for ET-BOARD V3.0,3.5 : ETT


เขียนโดย : ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Budsaratij
e-mail : raek@se-ed.net
วันที่ทำการปรับปรุง : ๖ ส.ค. ๒๕๔๔