TEST/PCB > CONV RJ11-F2F ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
    CONV RJ11-F2F (A-CO-P-00033) [ 120.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็นตัว CONVER ขั้ว RJ11 (6 PIN) ตัวเมีย ออกเป็นขั้ว RJ11 ตัวเมีย 2 ตัว โดยขาทุกขาของ RJ11
                จำนวน 6 ขาต่อถึงกันหมดอาจจะใช้กับการต่อกระจาย PORT I2C ของบอร์ด ET-ESP8266-RS485 หรือ
                บอร์ด ET-MEGA32U4-RS485 ก็ได้
  
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [1] Catalog / แคตาล็อก
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า