TEST/PCB > PROJECT PCB M0  ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    PROJECT PCB M0  (C-YE-B-00015) [ 3.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็น PCB อเนกประสงค์ ขนาดเล็ก แบบ PTH ขนาด 3.3 x 1.9 cm ใช้ในการต่อวงจรขนาดเล็กต่างๆ
 
      
  
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า