TEST/PCB > SP1848-27145 PELTIER ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
 
 
    SP1848-27145 PELTIER (A-CA-R-00013) [ 190.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็น TERMOELECTRIC POWER GENERATOR PELTIER คือเป็น PELTIER ที่ใช้คุณสมบัติอีกด้านของแผ่น
                PELTIER ที่ป้อนไฟเข้าไปยังแผ่น PELTIER ก็จะทำให้ด้านหนึ่งของแผ่น PELTIER นั้นร้อนขึ้น
                โดยอีกด้านก็จะเย็นลง ส่วน SP1848-27145 ออกแบบใช้อีกคุณสมบัติ โดยถ้าทำให้ด้านหนึ่งร้อนขึ้น
               และอีกด้านเย็นก็จะมี กระแสไฟฟ้าออกมาจาก PELTIER นำไปใช้ในการทำโครงงาน และการทดลองต่างๆ
               
  
       คุณสมบัติ
 
     [*] MODULE SIZE 4 x 4 x 0.4 cm.
     [*] ด้านเย็น เป็นด้านที่มีตัวอักษรบอกรุ่น ด้านร้อนเป็นด้านไม่มีตัวอักษร
     [*] ที่สำคัญในการใช้งาน จะต้องมีการระบายความร้อนออกจากตัว PELTIER ไม่ให้ร้อนเกินไปจนเสียได้ ไม่ควรเกิน 85
           องศา C (มองเหมือนการใช้ DIODE แบบหนึ่ง)
     [*] ในทางกลับกัน เราสามารถใช้เป็น PELTIER แบบทำความเย็นก็ได้ ใช้ไฟไม่เกิน 4.8 VDC ในการทำงาน
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [1]Catalog/แคตาล็อก
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า