::::: ET-KEY PAD >1X4 KEY PAD

 
 
 
 
    1X4 KEY PAD   (C-YA-A-00281)     [ 30.- ยังไม่รวม Vat]
 
 
 
 
 
       คุณสมบัติ
 
     [ ] 1 X 4 KEY MEMBRANE SW.
     [ ] INTERFACE 5 PIN, 2.5 mm. PITCH FEMALE
     [ ] SIZE 20 x 70 mm
     [ ] CABLE LENGTH 74 mm.
     [ ] ON CONTACT SWITCH : 30-400 OHM
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
         1. แคตาล็อก :: Catalog
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน