::::: ET-KEY PAD >PROJECT BOARD 170W

 
 
 
 
 
    PROJECT BOARD 170W  (C-YA-A-00290)     [ 30.- ยังไม่รวม Vat]
 
                    PROJECT BOARD หรืออีกชื่อว่า BREADBOARD คือ บอร์ดที่ใช้ต่อวงจรต่างๆ ได้
                    เพียงแค่ใช้สายเสียบในรูเชื่อมต่อวงจร
 
 
       คุณสมบัติ
 
     [ ] มีรูเชื่อมต่อวงจร 170 รู ( 5 x 34 แถว )
     [ ] ขนาด 46 x 34 x 9 mm.
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
         1. แคตาล็อก :: Catalog
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน