ET Sensor > ET-SENSOR SHT31(P-ET-A-00539) ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    ET-SENSOR SHT31 (P-ET-A-00539) [ 370.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน
            แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่างๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ
            โดยที่ET-SENSOR SHT31 จะประกอบด้วยตัว SENSOR SHT31-DIS-B
 
 
 
       คุณสมบัติ
 
     [ ] ET-SENSOR SHT31 จะประกอบด้วยตัว SENSOR SHT31-DIS-B
     [ ] PCB SIZE 4.9 x 1.6 cm.
     [ ] พร้อมขั้วต่อ 5 PIN และสายต่อ 5 PIN หัวท้าย ยาว 30 cm. และ CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม
 
ตาราง HUMIDITY and TEMPERATURE SENSOR
 
     [ Link >> ] ET-SENSOR AM2302
     [ Link >> ] ET-SENSOR SHT15
 
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
         1. Catalog
         2. Data IC SHT31
         3. ผังวงจร (SCH)
         4. Source Code (ZIP)
         5.เอกสาร ข้อมูล และตัวอย่างโปรแกรมเกี่ยวกับเซ็นเซอร์
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน