ET Sensor >HK1100C SENSOR ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    HK1100C SENSOR ((A-LE-N-00120)   ) [ 690.- ยังไม่รวม Vat]
 
            5V 0-1.2 MPa Pressure Transducer Sensor Oil Fuel Diesel Gas Water Air Sensor
 
 
 
       คุณสมบัติ
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [ ] Catalog
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน