ET I2C/RS485 > ET-I2C REL8   P-ET-A-00576

 
 
 
 
 
    ET-I2C REL8    (P-ET-A-00576)     [ 920.- ยังไม่รวม Vat]
 
            ET-I2C REL8 เป็นบอร์ด OUTPUT แบบ RELAY ขนาด 8 ช่อง ต่อผ่านทาง BUS I2C โดยเลือกใช้ ไอซี PCF8574 เป็น
            ไอซี PORT รับสัญญาณจาก MCU หรือบอร์ดควบคุมต่างๆ เช่น ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485 หรือ
            บอร์ด MCU ต่างๆ ของ อีทีที ทางขั้ว I/O 10 PIN เป็นต้น
 
 
รูปการต่อ ET-I2C REL8 เข้ากับราง DIN 35 mm.
 
รูปการต่อ ET-I2C REL8 เข้ากับบอร์ด ET-ESP8266-RS485
 
 
       คุณสมบัติ
 
     [ ] 8 OUTPUT RELAY แยกอิสระ ขนาด 10A/250VAC COIL RELAY 5VDC
 
     [ ] ใช้ IC PORT เบอร์ PCF8574 เป็น PORT รับคำสั่งจาก I2C
 
     [ ] ออกแบบใช้ LOGIC “ 0 ” ในการทำงานของ RELAY ตัดปัญหาการทำงานเองในตอนเริ่มต้นจ่ายไฟ
 
     [ ] OUTPUT RELAY 8 ตัวเป็นแบบ 2 PIN BARRIER TERMINAL 7.62 mm. ขั้วจาก RELAY ออกเป็น NO และ COMMON
 
     [ ] พร้อม JUMPER เลือกตำแหน่ง ADDRESS การทำงาน ได้ 8 ตำแหน่ง ทำให้สามารต่อ ET-I2C REL8 ได้ 8 บอร์ด ใน
          BUS I2C
 
     [ ] ขั้วต่อ I2C เข้าบอร์ดเป็นแบบขั้ว WAFER 4 PIN (2.50 mm.) และขั้ว FEMAIL RJ11 6 PIN จำนวน 2 ชุด
          สามารถต่อเข้าบอร์ด และพ่วงออกจากบอร์ดได้, พร้อมขั้วต่อ ETT 10 PIN IDC ต่อจากบอร์ดต่างๆ ของ อีทีที
          เป็นขั้วต่อรับสัญญาณ I2C เข้าบอร์ดได้ พร้อม JUMPER เลือก BIT ในการใช้งานเป็น SCL, SDA
 
     [ ] พร้อมตัวยึดราง DIN 35 mm.
 
     [ ] ขนาด PCB 7.5 x 16.5 cm.
 
     [ ] ET-I2C REL8 ... ประกอบด้วย
               1.บอร์ด
               2.CD-ROM คู่มือ [click to download]
               3. สายต่อ RJ-I2C-RJ
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
         1. เอกสาร (Documents)
                       [ ] คู่มือการใช้ (Thai Manual)
                       [ ] ผังวงจร
 
         2. ไฟล์ตัวอย่าง (Examples)
                       [ ] ET-ESP8266-RS485-I2C-REL8
                       [ ] ET-MEGA32U4-RS485-I2C-REL8
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน