ET I2C/RS485 > ET-USB USART/TTL   (P-ET-A-00580) 

 
 
 
 
 
 
 
    ET-USB USART/TTL   (P-ET-A-00580)      [ 280.- ยังไม่รวม Vat]
 
                ET-USB USART/TTL เป็นบอร์ดเปลี่ยนสัญญาณจาก USB PORT ของคอมพิวเตอร์ พีซี หรือเครื่อง MAC APPLE
            ให้มี PORT เป็นแบบ RS232 PORT โดยเป็น RS232 PORT ระดับสัญญาณในแบบ TTL เพื่อสะดวกในการนำไปต่อ
            ใช้งานกับบอร์ดต่างๆ เข้าขา MCU ได้โดยตรง
 
 
 
 
 
       คุณสมบัติ
 
     [ ] ใใช้ IC ของบริษัท FTDI เบอร์ FT231XS ในการทำงาน หมดปัญหาในเรื่องหา DRIVER ใช้งานกับระบบ OS ต่างๆ
          หรือ OS ที่จะมาในอนาคต
 
     [ ] ขั้วต่อด้าน USB PORT เป็นแบบ MICRO USB FEMALE B TYPE และด้าน RS232 TTL เป็นแบบ 6 PIN IDC ตัวผู้ และ
          รู PIN HEADER ต่อขาสัญญาณของ FT231XS ออกมาให้ลูกค้าไปต่อใช้งานเพิ่มเติมได้
 
     [ ] สามารถต่อใช้งานพัฒนาโปรแกรมกับชุด ET-ESP8266-RS485 ได้โดยตรง
 
     [ ] ทำงานบน OS WINDOWS 98/SE/ME/2000/XP/7/8/10/LINUX/macOS
 
     [ ] ET-USB USART/TTL ... ในชุดประกอบด้วย
               1.ET-USB USART/TTL
               2.สายแพร์ 6 PIN CON2 20 cm.
 
               3. CD-ROM DRIVER
 
 
     CABLE ต่อทาง USB PORT เป็น OPTION ซื้อเพิ่มเติมในกรณีไม่มี สามารถใช้ สายเส้นเดียวกับ USB MICRO ของมือถือต่างๆ ได้
 
     [ ] RJ-I2C-M (P-CB-A-00039) * 60.-
                เป็นขั้ว RJ11 หนึ่งด้าน และขั้ว PIN HEADER ตัวผู้จำนวน 6 ตัว อีกด้าน สายยาว 20 cm.
 
     [ ] RJ-I2C-F (P-CB-A-00040) * 60.-
                เป็นขั้ว RJ11 หนึ่งด้าน และขั้ว PIN HEADER ตัวเมียจำนวน 6 ตัว อีกด้าน สายยาว 20 cm.
 
     [ ] RJ-I2C-RJ (P-CB-A-00041) * 60.-
                เป็นขั้ว RJ11 ทั้งสองด้าน ขา 1 ตรงกับขา 1 ของอีกด้าน สายยาว 20 cm.
 
     [ ] 4P-I2C-4P (P-CB-A-00042) * 60.-
                เป็นขั้วตัวเมีย HOUSING 4 PIN 2.50 mm. ทั้งสองด้าน สายยาว 20 cm.
 
     [ ] สายแพร์ 6P CON2 20 cm. (P-CB-A-00043) * 35.-
 
     [ ]DIN35 RAIL 49 CM (A-BX-I-00061) * 50.-
                เป็นรางอลูมิเนียมยึดกับบอร์ดที่มีตัวยึด DIN35 ความยาว 49.7 cm.
 
     [ ]CABLE USB/MICRO 1M (A-CB-A-00045) * 65.-
                สาย USB ยาว 1 เมตร ด้านหนึ่งเป็นขั้วต่อแบบ TYPE A ต่อเข้าคอมพิวเตอร์อีกด้าน เป็นแบบ MICRO USB
                TYPE B MALE ต่อเข้ากับบอร์ด
 
     [ ]WAFER CON 2.50 mm. ขาตรงตัวผู้
                :: WAFER CON 6 PIN 2.50MM STRAIGHT (A-CO-A-00020) * 3.-
                :: WAFER CON 5 PIN 2.50MM STRAIGHT (A-CO-A-00293) * 2.-
                :: WAFER CON 4 PIN 2.50MM STRAIGHT (A-CO-A-00088) * 2.-
                :: WAFER CON 3 PIN 2.50MM STRAIGHT (A-CO-A-00168) * 2.-
                :: WAFER CON 2 PIN 2.50MM STRAIGHT (A-CO-A-00161) * 1.-
 
 
     [ ]HOUSING CON 2.50 mm. ตัวเมีย
                :: HOUSING CON 2.50MM 2 PIN (A-CO-A-00162) * 2.-
                :: HOUSING CON 2.50MM 3 PIN (A-CO-A-00169) * 2.-
                :: HOUSING CON 2.50MM 4 PIN (A-CO-A-00089) * 2.-
                :: HOUSING CON 2.50MM 5 PIN (A-CO-A-00268) * 2.-
              :: HOUSING CON 2.50MM 6 PIN (A-CO-A-00022) * 3.-
                :: ไส้ CON CRIMP 2.50MM (A-CO-T-00002) * 1.-
               
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
         1. เอกสาร (Documents)
                       [ ] คู่มือภาษาไทย (Thai Manual)
                       [ ] ผังวงจร
 
         2. ไฟล์ไดรเวอร์ (Driver)
                       [ ] Linux 32bit
                       [ ] Linux 64bit
                       [ ] Windows 32bit
                       [ ] Windows 64bit
         3. ไฟล์จาก CD-ROM
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน