ETT :: Product :: ET-I2C/RS485

RS485 HUB 8 CH ISOLATE

[C-YA-A-00404] 2,480.- (ราคายังไม่รวม Vat)

RS485 HUB 8 CH ISOLATE เป็น RS485 HUB แบบ เข้า 1 ช่อง และแยกออก 8 ช่อง โดยสัญญาณ INPUT และ OUTPUT จะแยก ISOLATE SIGNAL ภาค INPUT และ OUTPUT ออกจากกัน แต่ภาค OUTPUT 8 ช่อง จะใช้แหล่งจ่ายและ GND ร่วมกัน เหมาะสำหรับใช้งานในการเชื่อมต่อแบบ RS485 NETWORK ร่วมกันในบัสจำนวนหลายๆ อุปกรณ์ เพื่อจัดการ BALANCR IMPEDANCE อุปกรณ์เป็นกลุ่มๆ ได้สะดวกขึ้น

I2C-RELAY 16CH

[C-YA-A-00403] 1,190.- (ราคายังไม่รวม Vat)

I2C-RELLAY 16CH เป็นบอร์ด OUTPUT แบบ RELAY ขนาด 16 ช่อง ต่อผ่านทาง BUS I2C โดยเลือกใช้ ไอซี XL9535 เป็นควบคุมการทำงาน RELAY 16 ช่อง ไอซี PORT รับสัญญาณจาก MCU หรือบอร์ดควบคุมต่างๆ เช่น ET-ESP32-RS485 V2, ET-ESP32-RS485 V3 ,ET-ESP32 WROOM 32UE V1,ET-MEGA32U4-RS485 หรือ บอร์ด MCU ต่างๆ ของ อีทีที ทางขั้ว I2C PORT แบบ 4 PIN (5V) เป็นต้น

MODBUS WIND SPEED

[C-YA-A-00399] 1,190.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS WIND SPEED ... เป็นชุด SENSOR วัดอัตราความเร็วลม สำหรับตรวจวัดอัตราความเร็วลม โดยอ่านค่าผลลัพธ์ผ่านทาง PORT สื่อสารอนุกรม โดยใช้การเชื่อมต่อสื่อสารผ่านสัญญาณ RS485 แบบ HALF DUPLEX ด้วย PROTOCAL การสื่อสารแบบ MODBUS RTU รองรับการเชื่อมต่อสื่อสารระยะไกลแบบ MULTI-DROP ตามมาตรฐาน RS485 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ร่วมกันในระบบบัสเดียวกันได้มากถึง 247 อุปกรณ์ โดยสามารถกำหนดค่า SLAVE ADDRESS ได้อิสระ มีคำสั่งรองรับการอ่านค่า SENSOR ผ่านทางคำสั่งของ MODBUS RTU

MODBUS M31-AXAX8080G

[C-YA-A-00398] 2,290.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS M31-AXAX8080G ... เป็นชุดบอร์ด INPUT/OUTPUT ขนาด 8 ช่อง โดยภาค INPUT เป็นแบบ 8 ช่อง INPUT และ OUTPUT เป็นแบบ CONTACT RELAY ขนาด 8 ช่อง สําหรับใช้ควบคุม OUTPUT และ อ่านค่าสถานะ INPUT ผ่านทาง PORT สื่อสารอนุกรมโดยใช้การเชื่อมต่อสื่อสารผ่านสัญญาณ RS485 แบบ HALF DUPLEX ด้วย PROTOCAL การสื่อสารแบบ MODBUS RTU รองรับการเชื่อมต่อสื่อสารระยะไกลแบบ MULTI-DROP ตามมาตรฐาน RS485 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ร่วมกันในระบบบัสเดียวกันได้มากถึง 247 อุปกรณ์ โดยสามารถกําหนดค่า SLAVE ADDRESS ได้อิสระ โดยกําหนดเป็น SOFTWARE ADDRESS ร่วมกับ HARDWARE ADDRESS 16 ตําแหน่ง จาก DIP-SWITCH มีคําสัÉงรองรับการอ่าน INPUT และ ควบคุม OUTPUT ผ่านทางคําสั่งของ MODBUS RTU ... นอกจากนี้ยังสามารถเลือกการต่อใช้งานกับ M31-AXAX8080G นี้ได้ทาง RJ45 LAN CONNECTOR การสือสารแบบ TCP/IP MODBUS

ET-I2C TO 10PIN

[P-ET-A-00726] 130.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-I2C TO 10PIN ... เป็นบอร์ดที่ใช้ขยาย INPUT, OUTPUT ให้กับ MCU ต่างๆ ทางระบบ BUS I2C ของทาง อีทีที ที่มีขั้วต่อ I2C แบบ 5V ขั้วต่อ 4 PIN เช่น ET-ESP32 WROOM 32UE V1, ET-ESP32 GATWAY, ET-ESP32-RS485 V3/V2, ET-ESP32-RS485, ET-AVR32U4-RS485, ET-BIG 7 X 2 I2C MASTER, ET-DSP6 I2C MASTER ฯลฯ ให้สามารถต่อใช้งานกับ บอร์ด I/O ต่างๆ ที่ทาง อีทีที มีอยู่ โดยผ่านทางขั้ว 10PIN I/O ETT ที่มีบอร์ดอยู่มากมาย เช่น ET-OPTO AC-OUT4, ET-OPTO AC-IN4, ET-OPTO RELAY4, ET-OPTO DC-IN4, ET-OPTO DC-OUT4, ET-DCIN 8, ET-REL8, ET-RELAY4-DIN, ET-OPTO-DCIN4-DIN, ET-MOSFET-OUT4-DIN ฯลฯ ขยายการทำงานของบอร์ดให้มากขึ้น

ET-MODBUS DIN DIS 6 DIG

[P-ET-A-00716] 1,890.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-MODBUS DIN DIS 6 DIG... เป็นชุดสำหรับแสดงผล แบบ LED 7-SEGMENT สีแดง ความสูงตัวเลข 1 นิ้ว จำนวน 6 หลัก พร้อมกล่อง สามารถนำไปติดตั้งกับตัวราง DIN 35MM รับข้อมูลการแสดงผลทาง RS485 แบบ MODBUS RTU PROTOCOL สะดวกในการนำไปใช้งาน แสดงผลต่างๆ โดยสามารถต่อสายได้ไกล้ถึ่ง 1200 เมตร และ ยังสามารถต่อแสดงผลในระบบ สายที่ต่อวงเดียวกันได้มากกว่า 32 ชุดอีกด้วย กล่อง DIN ขนาด160 x 95 x 55mm ขนาดรวมหน้าจอ ส่วน LED 7-SEGMENT 144 x 34 mm

ET-I2C SW4-LAMP4

[P-ET-A-00724] 310.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-I2C SW4-LAMP4... เป็นชุดบอร์ดต่อขยายสำหรับการต่อตู้ควบคุมต่างๆ เช่นใน ชุด ET-SMART FARM ที่จะนำไปลงกล่องควบคุม ที่จำเป็นต้องใช้ SWITCH และ LAMP,BUZZER,COIL RELAY 5V,12V หรือ 24V ใน การต่อตู้ควบคุมโดยไม่จำเป็นต้อง เพิ่มวงจรขับไฟสูง หรือเดินสายต่อจากบอร์ดควบคุมมาเป็นจำนวนมากในการ ต่อ SWITCH และ OUTPUT LAMP ต่างๆ บอร์ดใช้การต่อสัญญาณแบบ 2 เส้น I2C สามารถนำมาต่อกับ SWITCH ได้ 4 ตัว และ OUTPUT LAMP DC 5V,12V หรือ 24V ได้ 4 ตัว ประหยัด INPUT/OUTPUT ของ บอร์ดควบคุม และลดการเดินสาย และตัวบอร์ด ET-I2C SW4-LAMP นี้ ยังสามารถยึดรวมกับ SWITCH LAMP, COIL RELAY หรือ BUZZER เลือกขนาด 16mm หรือ 22 mm. ได้ ด้วยการตัด PCB ให้ตรงกับขนาดที่ต้องการ โดยไม่จำเป็น ต้องเจาะยึดบอร์ดเข้ากับตู้ควบคุม

MODBUS DIN 23IOD32 NPN

[C-YA-A-00395] 1,890.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS DIN 23IOD32 NPN เป็นชุดบอร์ด Input/Output ขนาด 32 ช่อง โดยภาค Input เป็นแบบ NPN (Source) ขนาด 32 ช่อง (ในรุ่น MODBUS DIN 23IOD32 NPN) และมีส่วนของ OUPUT ขนาด 32 บิตเป็นแบบ NPN Darlington Transistor Output Sink Current สำหรับควบคุม Output และอ่านค่าสถานะ Input ผ่านทางพอร์ตสื่อสารอนุกรมโดยใช้การต่อสื่อสารผ่านสัญญาณ RS485 แบบ Half Duplex ด้วย Protocol การสื่อสารแบบ MODBUS RTU รองรับการเชื่อมต่อสื่อสารระยะไกลแบบ Multi-drop ตามมาตรฐาน RS485 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ร่วมกันในระบบบัสเดียวกันได้มากถึง 63 อุปกรณ์ โดยสามารถกำหนดค่า Slave Address ได้อิสระ 63 ตำแหน่งจาก DIP-Switch มีคำสั่งรองรับการอ่าน Input และควบคุม Output ผ่านทางคำสั่งของ MODBUS RTU

MODBUS DIN 23IOD32 PNP

[C-YA-A-00396] 1,890.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS DIN 23IOD32 PNP เป็นชุดบอร์ด Input/Output ขนาด 32 ช่อง โดยภาค Input เป็นแบบ PNP (Sink) ขนาด 32 ช่อง และมีส่วนของ OUPUT ขนาด 32 บิตเป็นแบบ NPN Darlington Transistor Output Sink Current สำหรับควบคุม Output และอ่านค่าสถานะ Input ผ่านทางพอร์ตสื่อสารอนุกรมโดยใช้การต่อสื่อสารผ่านสัญญาณ RS485 แบบ Half Duplex ด้วย Protocol การสื่อสารแบบ MODBUS RTU รองรับการเชื่อมต่อสื่อสารระยะไกลแบบ Multi-drop ตามมาตรฐาน RS485 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ร่วมกันในระบบบัสเดียวกันได้มากถึง 63 อุปกรณ์ โดยสามารถกำหนดค่า Slave Address ได้อิสระ 63 ตำแหน่งจาก DIP-Switch มีคำสั่งรองรับการอ่าน Input และควบคุม Output ผ่านทางคำสั่งของ MODBUS RTU

ET-ESP32 WROOM 32UE V1

[P-ET-A-00717] 1,690.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-ESP32 WROOM 32UE v1 ... เป็นบอร์ดควบคุมที่ใช้ ESP32 พร้อมอุปกรณ์ I/O ต่างๆ ให้ครบ เลือก ใช้ตัวควบคุม บอร์ดด้วย ESP32 ESPRESSIF โดยเลือกใช้ ในรุ่น ESP32 WROOM 32UE เป็นตัวควบคุม ในการสั่งงานสามารถใช้งาน สื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทั้ง ในแบบของ WIFI, BLUETOOTH, RS485, I2C ทั้งแบบ 5V และ 3.3V และต่อขยายระบบ โทรศัพท์เครือข่าย 4G ได้อีกด้วย นำไปใช้ ในงาน ต่างๆ เช่น ต่อเข้ากับระบบ Handy Sense, IOT สามารถพัฒนาเขียนโปรแกรมด้วย C++ ของ ARDUINO, MicroPython ได้

ET-WIFI SMART FARM PLUS

[P-ET-A-00718] 2,190.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-WiFi SMARTFARM PLUS เป็นชุดอุปกรณ์ IoT Smartfarm โดยเลือกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น ET-ESP32 WROOM 32UE V1 และ บอร์ดแสดงผล ET-PANEL WiFi ประกอบร่วมกันบรรจุในกล่อง DIN Rail พร้อมกับบรรจุโปรแกรม Firmware ให้ทำหน้าที่เป็น อุปกรณ์สมาร์ทฟาร์ม ทำงานร่วมกับ platform ของ HandySense สำหรับใช้ในงานควบคุมสมาร์ทฟาร์มแบบอัตโนมัติในงานเกษตร โดยรองรับการใช้งานทั้งระบบสั่งงาน on/off ผ่านอินเทอร์เน็ต การตั้งเวลาควบคุมการทำงานอัตโนมัติตามเวลา และการ ควบคุมการทำงานอัตโนมัติจากเงื่อนไขของเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิในอากาศ ความชื้นในอากาศ และ ความชื้นในดิน เป็นต้น

ET-4G SMART FARM PLUS

[P-ET-A-00719] 3,620.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-4G SMARTFARM PLUS เป็นชุดอุปกรณ์ IoT Smartfarm โดยเลือกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น ET-ESP32 WROOM 32UE V1 และ บอร์ดแสดงผล ET-PANEL 4G ประกอบร่วมกันบรรจุในกล่อง DIN Rail พร้อมกับบรรจุโปรแกรม Firmware ให้ทำหน้าที่เป็น อุปกรณ์สมาร์ทฟาร์ม ทำงานร่วมกับ platform ของ HandySense สำหรับใช้ในงานควบคุมสมาร์ทฟาร์มแบบอัตโนมัติในงานเกษตร โดยรองรับการใช้งานทั้งระบบสั่งงาน on/off ผ่านอินเทอร์เน็ต ในระบบโทรศัพท์เครื่อข่าย 4G การตั้งเวลาควบคุมการทำงานอัตโนมัติตามเวลา และการ ควบคุมการทำงานอัตโนมัติจากเงื่อนไขของเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิในอากาศ ความชื้นในอากาศ และ ความชื้นในดิน เป็นต้น

ET-WIFI SMART FARM PLUS MODBUS SET

[P-ET-A-00720] 7,400.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-WIFI SMART FARM PLUS MODBUS SET เป็นชุดในการใช้งาน SMART FARM โดยใช้งานด้วยแพลตฟอร์ม HandySense สามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือจะนำไปใช้ศึกษา เรียน รู้ สร้าง SMART FARM ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วยก็ได้ ในชุดจะมีคู่มือหนังสือ “ เรียนรู้ เข้าใจ ออกแบบ สร้างสมาร์ทฟาร์ม ด้วยแพลตฟอร์ม HandySense ” ที่อธิบายการทำงานของวงจร ET-SMART FARM และระบบโปรแกรมของ HandySense อย่างละเอียด โดยในชุดจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ตัว SENSOR ที่เป็นแบบมืออาชีพใช้งานจริง นำไปประกอบใช้งานได้จริง โดยถ้าจะนำไปใช้งานกลางแจ้งก็เพียงนำไปใส่ใน ตู้คอนโทรลในแบบกันน้ำ ในรุ่นนี้เป็น SENSOR แบบ MODBUS

ET-WIFI SMART FARM PLUS I2C SET

[P-ET-A-00721] 6,800.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-WIFI SMART FARM PLUS I2C SET เป็นชุดในการใช้งาน SMART FARM โดยใช้งานด้วยแพลตฟอร์ม HandySense สามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือจะนำไปใช้ศึกษา เรียน รู้ สร้าง SMART FARM ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วยก็ได้

ET-4G SMART FARM PLUS MODBUS SET

[P-ET-A-00722] 8,800.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-4G SMART FARM PLUS MODBUS SET เป็นชุดในการใช้งาน SMART FARM โดยใช้งานด้วยแพลตฟอร์ม HandySense สามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือจะนำไปใช้ศึกษา เรียน รู้ สร้าง SMART FARM ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วยก็ได้

ET-4G SMART FARM PLUS I2C SET

[P-ET-A-00723] 8,200.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-4G SMART FARM PLUS I2C SET เป็นชุดในการใช้งาน SMART FARM โดยใช้งานด้วยแพลตฟอร์ม HandySense สามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือจะนำไปใช้ศึกษา เรียน รู้ สร้าง SMART FARM ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วยก็ได้

LEAF H-T SENSOR MODBUS RTU

[C-YA-A-00393] 2,690.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นตัว Leaf H-T Sensor Modbus RTU เป็นSENSOR แบบกันน้ำ WATERPROOF ใช้วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นของพื้นผิว ตัวเซ็นเซอร์ถูกออกแบบให้ส่วนของ Sensor ที่ใช้วัดมีรูปร่างเลียนแบบใบไม้ เพื่อให้ มีความเหมาะสมในการวัดค่า อุณหภูมิ และ ความชื้น ในใบพืชได้โดยง่าย เหมาะสำหรับ วัดปริมาณ ความเปียก(ความชื้น) และอุณหภูมิ ในพื้นผิวแบบต่างๆ เช่น ใบไม้ เพื่อวัดข้อมูล เชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ของพืช เช่น ปริมาณการคายน้ำของใบพืช สำหรับนำ ไปวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการ เช่น การเพิ่มลดการให้น้ำ หรือ การเตรียมการสำหรับวางแผนป้องกัน และกำจัด หรือควบคุมศัตรูพืชต่างๆ ระบบสมาร์ทฟาร์มต่างๆ เป็นต้น

MODBUS 4AI-4VI-4DI-8DO

[C-YA-A-00387] 1,890.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นชุดบอร์ด Modbus I/O สำหรับใช้สั่งงานควบคุม และอ่านค่าสถานะ Input ผ่านทางพอร์ตสื่อสารอนุกรมโดยใช้การเชื่อมต่อสื่อสารผ่านสัญญาณ RS485 แบบ Half Duplex ด้วย Protocol การสื่อสารแบบ Modbus RTU รองรับการเชื่อมต่อสื่อสารระยะไกลแบบ Multi-drop ตามมาตรฐาน RS485 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ร่วม กันในระบบบัส เดียวกันได้มากถึง 64 อุปกรณ์ โดยสามารถกำหนดค่า Slave Address ได้อิสระจากคำสั่ง มีคำสั่งรองรับการทำงานของ Relay ในลักษณะ ON/OFF และ อ่านค่า สถานะของ Relay และ Input ผ่านทางฟังก์ชั่นคำสั่งของ Modbus RTU

EAMBIENT LIGHT SENSOR (200 KLUX) MODBUS RTU

[C-YA-A-00386] 2,100.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นตัว Sensor วัดค่าความสว่างของแสงแดด โดยเซ็นเซอร์ แต่ละตัวได้รับการสอบเทียบและมีความแม่นยำและความสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับ การใช้งาน ในลักษณะต่างๆ เช่น การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ระบบโซล่าร์ฟาร์ม เรือนกระจก สถานีตรวจอากาศ ฯลฯ โดยใช้การเชื่อมต่อผ่าน พอร์ตสื่อสารอนุกรม RS485 Half Duplex ด้วย Protocol แบบ RS485 Modbus RTU AMBIENT LIGHT SENSOR

ET-SMART FARM V1 MODBUS SET

[P-ET-A-00715] 7,500.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-SMART FARM V1 MODBUS SET เป็นชุดในการใช้งาน SMART FARM โดยใช้งานด้วยแพลตฟอร์ม HandySense สามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือจะนำไปใช้ศึกษา เรียน รู้ สร้าง SMART FARM ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วยก็ได้ ในชุดจะมีคู่มือหนังสือ “ เรียนรู้ เข้าใจ ออกแบบ สร้างสมาร์ทฟาร์ม ด้วยแพลตฟอร์ม HandySense ” ที่อธิบายการทำงานของวงจร ET-SMART FARM และระบบโปรแกรมของ HandySense อย่างละเอียด โดยในชุดจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ตัว SENSOR ที่เป็นแบบมืออาชีพใช้งานจริง นำไปประกอบใช้งานได้จริง โดยถ้าจะนำไปใช้งานกลางแจ้งก็เพียงนำไปใส่ใน ตู้คอนโทรลในแบบกันน้ำ

ET-SMART FARM V1 I2C SET

[P-ET-A-00714] 6,900.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-SMART FARM V1 I2C SET เป็นชุดในการใช้งาน SMART FARM โดยใช้งานด้วยแพลตฟอร์ม HandySense สามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือจะนำไปใช้ศึกษา เรียน รู้ สร้าง SMART FARM ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วยก็ได้ ... ในชุดจะมีคู่มือหนังสือ “เรียนรู้ เข้าใจ ออกแบบ สร้างสมาร์ทฟาร์ม ด้วยแพลตฟอร์ม HandySense” ที่อธิบายการทำงานของวงจร ET-SMART FARM และระบบโปรแกรมของ HandySense อย่างละเอียด โดยในชุดจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ตัว SENSOR ที่เป็นแบบมืออาชีพใช้งานจริง นำไปประกอบใช้งานได้จริง โดยถ้าจะนำไปใช้งานกลางแจ้งก็เพียงนำไปใส่ใน ตู้คอนโทรลในแบบกันน้ำ

MODBUS ME31-AAAX2240

[C-YA-A-00383] 2,190.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS ME31-AAAX2240 ... เป็นอุปกรณ์ NETWORK MODULE ประเภท MODBUS DEVICE แบบ ANALOG INPUT , DIGITAL INPUT และ OUTPUT RELAY ของ ebyte โดยจะมี I/O INTERFACE แบบ ANALOG INPUT (0-20mA/4-20mA) จำนวน 2 ช่อง และ DIGITAL INPUT จำนวน 2 ช่อง และ OUTPUT RELAY 4 ช่อง โดย MODBUS ME31-AAAX2240 เป็นอุปกรณ์ ประเภท MODBUS SLAVE DEVICE ซึ่งจะสามารถรับการสื่อสาร MODBUS RTU จาก MODBUS MASTER ได้ 2 ทาง ทั้งจากด้าน ETHERNET LAN (RJ45) ด้วย TCP MODBUS และด้าน RS485 MODBUS RTU

ET-MODBUS WEATHER PM2.5/H/T

[P-ET-A-00711] 3,450.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-MODBUS WEATHER PM2.5/H/T ... เป็นชุด MODBUS WEATHER SENSOR ใช้วัดอนุภาคฝุ่นในอากาศ, ความชื้น, อุณหภูมิ และ VOC (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ)ใช้ตัว SENSOR รุ่น SEN54-SDN ของบริษัท SENSIRION ติดต่อทำงานทาง RS485 MODBUS พร้อมมีส่วน COVER เป็น PLATES RADIATION SHILEDS ป้องกันตัว SENSOR ให้สามารถติดตั้งทำงานกลางแจ้งได้ วัดสภาพอากาศจริง ที่อยู่กลางแจ้ง ตัว PLATES RADIATION SHILEDS ทำจากวัสดุ พลาสติก ABS ทนต่อแดด ทนฝน เป็น WEATHER SENSOR แบบมืออาชีพ ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น ในสถานีตรวจอากาศ อุตุนิยมวิทยา งานการเกษตร SMART FARM สวนผลไม้ SMART HOME ๆลๆ และที่พิเศษ ET-WEATHER นี้ ลูกค้าสามารถ สั่งทำพิเศษต่าง ๆ ได้ เช่น เปลี่ยนตัว SENSOR เบอร์ที่ต้องการได้

E95-DTU-900LS22-485

[C-YA-A-00377] 1,750.- (ราคายังไม่รวม Vat)

EBYTE รุ่น E95-DTU-900LS22-485 รูปแบบกล่อง DIN 35 เป็นอุปกรณ์ RF-Transceiver สำหรับใช้แปลงสัญญาณ RS485/LoRa(AS923) เพื่อใช้แปลงการสื่อสาร จาก RS485 เป็นคลื่นความถี่ LoRa เพื่อรับส่งกัน สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ระยะทางไกลโดย ไม่ต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างกัน ( ได้ระยะ 5 กม.ในที่โล่งไร้สิ่งกีดขวาง ) ทำให้มีความสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมาก สามารถรับส่งข้อมูล RS485 ได้หลากหลายทั้งแบบไม่มี Protocol และแบบมี Protocol เช่น RS485 Modbus RTU เป็นต้น ใช้งานต่างๆ ได้ เช่น การต่ออุปกรณ์ MODBUS หลายๆ ตัวเข้าด้วยกันโดยไม่จำเป็นต้องเดินสาย , ประยุกต์ใช้ต่ออุปกรณ์ รับส่งข้อมูลแบบไร้สาย

ET-ESP32 GATEWAY

[ P-ET-A-00708 ] 1,550.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-ESP32 GATEWAY เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ESP32 โดยบนบอร์ดเลือกใช้โมดูล ESP32 ของ espressif รุ่น ESP32-WROVER-B เป็น MCU ประจำบอร์ด โดยบอร์ด ET-ESP32 GATEWAY ได้รับการออกแบบขึ้น สำหรับรองรับ การประยุกต์ใช้งานในรูปแบบของอุปกรณ์ Gateway เล็กๆ สำหรับเป็นตัวกลางการเชื่อมต่อระหว่าง เครือข่าย Internet และอุปกรณ์ I/O หรือ Sensor ต่างๆ โดยในด้านของการเชื่อมต่อสื่อสารกับระบบเครือข่าย Internet ภายนอก จะสามารถ เชื่อมต่อได้ผ่านทางสัญญาณแบบ WiFi หรือ Ethernet LAN และในด้านของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ I/O หรือ Sensor ต่างๆจะสามารถเชื่อมต่อผ่านทาง I2C Bus ทั้งแบบ I2C Bus-3.3V และ I2C Bus-5V เช่น ET-I2C REL8 , ET-I2C DCIN8 หรือ RS485 เช่น Modbus RTU หรือ คลื่นความถี่ เช่น LoRa Module/GSM Module/GPS ที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ USART TTL

RS232/485 HUB 4CH ISOLATE

[ C-YA-A-00375 ] 2,580.- (ราคายังไม่รวม Vat)

RS232/485 HUB 4CH ISOLATE เป็น RS485 HUB แบบ ISOLATE ขนาด 4 ช่อง เหมาะสำหรับใช้ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ RS485 ISOLATE และ RS485 REPEATER ได้ในตัวเดียวกัน และที่สำคัญเป็น ISOLATE แยกสัญญาณทางไฟฟ้าระหว่าง RS485 แต่ละช่อง ป้องกันอันตราย ที่อาจจะเกิดจากมีไฟผิดปกติ ไฟสูง หรือฟ้าผ่า เข้าสูระบบ กันไม่เกิดการเสียหายกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ สามารถต่อ RS485 ในแบบ STAR BUS ร่วมกันหลายๆ BUS ได้โดยไม่เกิดปัญหาเรื่อง LOAD ความ ต้านทางในสายในกรณีต่ออุปกรณ์จำนวนมาก ร่วมกันในระบบ สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนสัญญาณจากการรับส่งแบบ RS232 ให้เปลี่ยนเป็นสัญญาณการรับส่งแบบ RS485 ก็ได้

MODBUS ME31-XAXA0404

[ C-YA-A-00373 ] 2,190.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS ME31-XAXA0404 ...เป็นอุปกรณ์ NETWORK MODULE ประเภท MODBUS DEVICE แบบ ANALOG INPUT/OUTPUT (0-20mA/4-20mA) ของ ebyte โดยจะมี I/O INTERFACE แบบ ANALOG INPUT (0-20mA/4-20mA) จำนวน 4 ช่อง และ ANALOG OUTPUT (0-20mA/4-20mA) จำนวน 4 ช่อง โดย MODBUS ME31-XAXA0404 เป็นอุปกรณ์ ประเภท MODBUS SLAVE DEVICE ซึ่งจะสามารถรับการสื่อสาร MODBUS RTU จาก MODBUS MASTER ได้ 2 ทาง ทั้งจากด้าน ETHERNET LAN (RJ45) ด้วย TCP MODBUS และด้าน RS485 MODBUS RTU

MODBUS RTU/TCP ADM-5832G

[ C-YA-A-00370 ] 2,490.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS RTU/TCP ADM-5832G เป็น MODBUS GATEWAY แบบ 1 PORT LAN เป็นแบบ 2 PORT RS422/485 ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารในรูปแบบ MODBUS ระหว่างการสื่อสารที่เป็น MODBUS TCP (ETHERNET LAN) เหมาะสำหรับการต่ออุปกรณ์ MODBUS จำนวน 2 วงหรือ 2 ตัว ที่มีข้อจำกัดในการสือสารที่ไม่เหมือนกัน เช่น BAUD RATE หรือ PARITY BIT ที่แตกต่างกัน ให้สามารถเชื่อมต่อกัน ทาง PORT LAN ได้

MODBUS RTU RELAY1/IN1

[ C-YA-A-00366 ] 195.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS RTU RELAY1/IN1 ... เป็นบอร์ดที่มี RELAY ON/OFF จำนวน 1 ตัว และมี INPUT DC 3-30V OPTO ISOLATE จำนวน 1 ช่อง รับคำสั่งการทำงานของบอร์ด ผ่านทางการสื่อสาร RS485 มี PROTOCAL ในการสั่งงานเป็นในแบบ MODBUS RTU สามารถ ต่อพ่วงในระบบ RS485-BUS เดียวกันได้จำนวนมากถึ่ง 247 บอร์ด ต่อใช้งานด้วยสาย UTP เส้นเดียว ได้ในระยะทางไกลถึง 1.2 กิโลเมตร สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่นนำไปใช้เปิดปิดปั้มน้ำหลายๆตัว หลายๆ จุด ในสวนจากระยะไกล

MODBUS ETHERNET DIN

[ C-YA-A-00368 ] 1,290.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS ETEHENET DIN... ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ในการสือสาร ระหว่าง ETHERNET LAN 10/100 กับ RS485 (MODBUS/TCP/UDP/MQTT/GTTP) ให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ ตัวอุปกรณ์สามารถยึดกับระบบราง DIN35 ได้ ใช้ไฟเลี้ยงการทำงานแบบ DC 9-48V

ET-MODBUS WEATHER SHT31+BH1750

[ P-ET-A-00706 ] 2,550.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-MODBUS WEATHER SHT31+BH1750 เป็นชุด WEATHER SENSOR วัดอุณหภูมิ ความชื้น และ ความเข้มของแสง ติดต่อทำงานทาง RS485 (MODBUS) พร้อมมีส่วน COVER เป็น PLATES RADIATION SHILEDS ป้องกันตัว SENSOR ให้สามารถติดตั้งทำงานกลางแจ้งได้ วัดสภาพอากาศจริง ที่อยู่กลางแจ้ง ตัว PLATES RADIATION SHILEDS ทำจากวัสดุ พลาสติก ABS ทนต่อแดด ทนฝน เป็น WEATHER SENSOR แบบ มืออาชีพ ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น ในสถานีตรวจอากาศ อุตุนิยมวิทยา งานการเกษตร SMART FARM สวนผลไม้ SMART HOME ๆลๆ และที่พิเศษ ET-MODBUS WEATHER นี้ ลูกค้าสามารถ สั่งทำพิเศษต่างๆได้ เช่น เปลี่ยนตัว SENSOR เบอร์ที่ต้องการได้ หรือ รูปแบบการต่อ

ET-MODBUS WEATHER SHT31

[ P-ET-A-00705 ] 2,290.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-MODBUS WEATHER SHT31 เป็นชุด WEATHER SENSOR วัดอุณหภูมิ ความชื้น ติดต่อทำงานทาง RS485 (MODBUS) พร้อมมีส่วน COVER เป็น PLATES RADIATION SHILEDS ป้องกันตัว SENSOR ให้สามารถติดตั้งทำงานกลางแจ้งได้ วัดสภาพอากาศจริง ที่อยู่กลางแจ้ง ตัว PLATES RADIATION SHILEDS ทำจากวัสดุ พลาสติก ABS ทนต่อแดด ทนฝน เป็น WEATHER SENSOR แบบมืออาชีพ ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น ในสถานีตรวจอากาศ อุตุนิยมวิทยา งานการเกษตร SMART FARM สวนผลไม้ SMART HOME ๆลๆ และที่พิเศษ ET-WEATHER นี้ ลูกค้าสามารถสั่งทำพิเศษต่างๆได้ เช่น เปลี่ยนตัว SENSOR เบอร์ที่ต้องการได้

WP8028ADAM-8DI8DO

[ C-YA-A-00361 ] 1,650.- (ราคายังไม่รวม Vat)

WP8028ADAM-8DI/8DO ... เป็นชุด INPUT และ OUTPUT ในระบบรับส่งข้อมูลแบบ RS485 MODBUS RTU ขนาด 8 ช่อง INPUT และ 8 ช่อง OUTPUT โดยสามารถต่อ INPUT DIGITAL ในแบบ OPTO ISOLATE ชนิดที่เป็นหน้าสัมผัส (SWITCH หรือ RELAY) หรือ NPN SENSOR (9-30V) ได้จำนวน 8 ช่อง และสั่งควบคุม DIGITAL OUTPUT แบบ OPTO ISOLATE ชนิด OUTPUT NPN (9-30V/500mA.) ได้จำนวน 8 ช่อง ใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน RS485 ด้วย PROTOCAL MODBUS RTU สามารถติดต่อสื่อสารได้ในระยะทางไกลถึง 1,200 เมตร

ET-MODBUS WEATHER BH1750

[ P-ET-A-00698 ] 990.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-MODBUS WEATHER BH1750 ... เป็นบอร์ดวัดความ วัดความเข้มแสง โดยใช้เบอร์ SENSOR แสงเบอร์ BH1750 Ambient Light Sensor Digital 16bit ที่เป็น วัดความเข้มแสง บรรจุในพลาสติก COVER SENSOR พร้อม ตัวกล่องแบบกันน้ำ เหมาะ สำหรับติดตั้งใช้ในโรงเรือน ปลูกพืชในร่ม หรือใน กลางแจ้งกันฝนได้ ได้เป็นอย่างดี ติดต่อสื่อสารผ่านทาง RS485 โดย สื่อสารได้ใน รูปแบบการติดต่อ โปรโตคอล MODBUS RTU

ET-SMART FARM V1 PLUS

[ P-ET-A-00702 ] 2,290.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-SMART FARM V1 PLUS คือชุด ET-SMART FARM V1 ที่เพิ่มในส่วนการแสดงผลเป็นแบบ LED 7 SEGMENT 4 หลัก 4 แถว สำหรับใช้แสดง เวลา ชั่วโมง นาที่ ค่าความชื้นในอากาศ ค่าอุณหภูมิค่าในอากาศ และ ความชื้นในดิน นอกจากนั้นยังเพิ่มส่วนของ KEY BOARD SW จำนวน 4 ตัว ใช้สั่งงานได้โดยตรง พร้อม LED แสดงสถานะการทำ ติดตั้งลงบนด้านหน้าของกล่อง เพิ่มความสามารถ ของ ET-SMART FARM ให้สามารถตรวจสอบการทำงานของ SENSOR และสั่งงานได้เลยจาก การ กด SW ที่อยู่บนกล่อง แทนการสั่งงานจาก ผ่านทาง HandySense

ET-SMART FARM V1

[ P-ET-A-00701 ] 1,850.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-SMART FARM V1 เกษตรอัจฉริยะ คือชุด ET-ESP32-RS485 V3 พร้อมกล่องบรรจุบอร์ดแบบ DIN ที่มีการลงโปรแกรม ET-HANDY SENSE V1.0 ( เป็นโปรแกรมที่ทาง อีทีที ปรับปรุงเพิ่มใช้กับ อุปกรณ์ต่างๆ ของทาง อีทีที หมดปัญหาในการใช้งาน หรือการ พัฒนาเพิ่มเติมใน อนาคต ) เข้าไปในบอร์ด ET-ESP32-RS485 V3ให้กับลูกค้าพร้อมใช้งาน รวมกับระบบ HandySense ให้เรียบ ร้อยแล้ว ลูกค้าเพียงแต่ เพิ่มเติมต่ออุปกรณ์ SENSOR ต่างๆ ของทาง อีทีที เข้าไปกับชุด ET-SMART FARM V1 ที่มีการ เขียน โปรแกรมรองรับการทำงานของ SENSOR ของทาง อีทีที ได้โดยตรง สามารถเลือกต่อได้ทางทั้ง แบบ I2C BUS หรือ แบบ RS485 BUS

ET-ESP32-RS485 V3

[ P-ET-A-00700 ] 1,490.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-ESP32-RS485 V3 เป็นบอร์ดควบคุมที่ใช้ ESP32 พร้อมอุปกรณ์ I/O ต่างๆ ให้ครบ เลือก ใช้ตัวควบคุม บอร์ดด้วย ESP32 ESPRESSIF โดยเลือกใช้ ในรุ่น ESP32 WROVER ที่ เป็นรุ่น 8M เป็นตัวควบคุม ในการสั่งงานสามารถใช้งาน สื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทั้งในแบบของ WIFI, BLUETOOTH, RS485, I2C นำไปใช้ ในงาน ต่างๆ เช่น ต่อเข้ากับระบบ Handy Sense, IOT สามารถพัฒนาเขียนโปรแกรมด้วย C++ ของ ARDUINO, Python (MicroPython) ได้

ET-MODBUS RTU SHT31 & BH1750 BOX V3

[ P-ET-A-00699 ] 1,450.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-MODBUS RTU SHT31 & BH1750 BOX V3 ... เป็นบอร์ดวัดความชื้น และ อุณหภูมิ ใช้เบอร์ SHT31 โดยเพิ่ม SENSOR BH1750 ที่เป็น SENSOR วัดความเข้มแสง ทีปรับปรุงในเรื่อง COVER SENSOR และ ตัวกล่องให้เป็นแบบกันน้ำ ทำให้สามารถ วัดความชื้น, อุณหภูมและ ความเข้มแสง เหมาะ สำหรับติดตั้งใช้ในโรงเรือนปลูกพืชในร่ม หรือใน กลางแจ้ง ได้เป็นอย่างดี ติดต่อสื่อสารผ่านทาง RS485 โดย สามารถเลือกการ สื่อสารได้ใน รูปแบบการติดต่อ โปรโตคอล MODBUS RTU หรือจะเลือก ใช้เป็นการติดต่อแบบ ASCII COMMAND สำหรับ ผู้ใช้งานที่ไม่ ชำนาญในเรื่อง การเขียน โปรแกรม โปรโตคอล MODBUS วัดความเข้มแสง ใช้ IC เบอร์ BH1750 บอร์ดจะถูกบรรจุใน COVER พลาสติกและกล่อง แบบกันน้ำ พร้อมสายยาว 200 CM SHT31 วัดความชื้น และ อุณหภูมิ

MODBUS DIN 32 INPUT PNP

[ C-YA-A-00358 ] 1,090.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS DIN 32 INPUT PNP เป็นบอร์ดที่มี INPUT รับสัญญาณแบบ OPTO ISOLATION จำนวน 32 ช่อง รับสัญญาณ 3-30V DC INPUT รับคำสั่งการทำงานผ่านทางการสื่อสาร RS485 มี PROTOCAL ในการสั่งงานบอร์ดแบบ MODBUS RTU โดยสามารถต่อใช้งานได้ 247 อุปกรณ์ ในระบบบัส ต่อสายใช้งานได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ)

MODBUS DIN 32 INPUT NPN

[ C-YA-A-00359 ] 1,090.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS DIN 32 INPUT NPN เป็นบอร์ดที่มี INPUT รับสัญญาณแบบ OPTO ISOLATION จำนวน 32 ช่อง รับสัญญาณ 3-30V DC INPUT รับคำสั่งการทำงานผ่านทางการสื่อสาร RS485 มี PROTOCAL ในการสั่งงานบอร์ดแบบ MODBUS RTU โดยสามารถต่อใช้งานได้ 247 อุปกรณ์ ในระบบบัส ต่อสายใช้งานได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ)

RS485-LRS01-SURGE PROTECTOR

[ C-YA-A-00356 ] 380.- (ราคายังไม่รวม Vat)

RS485-LRS01-SURGE PROTECTOR ... เป็นอุปกรณ์สำหรับป้องกันแรงดันสูง หรือกระแสสูง ที่เกิดจากฟ้าผ่า ที่เข้ามาในระบบ BUS RS485 ที่ต่ออยู่ ลดความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้น เหมาะสำหรับต่อกับ ระบบ BUS RS485 (แบบ 2 เส้น) ที่เดินสายต่ออยู่ นอกอาคาร หรือเดินสายกลางแจ้ง

MODBUS WIFI DIN

[ C-YA-A-00350 ] 1,290.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS WIFI DIN เป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปที่เป็น DEVICE GATEWAY ของบริษัท HI-FLYING รุ่น PROTOSS-PW11 ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ GATEWAY ระหว่าง RS485 และ WIFI TCP/IP ซึ่งมีความสามารถ CONFIG การทำงานในหลายๆ รูปแบบ ตัวบอร์ดอยู่ในรูปแบบกล่อง DIN สามารถ ติดกับราง DIN35 พร้อม เสาอากาศ WIFI

MODBUS RTU RELAY2/IN2-DIN BOX

[ C-YA-A-00346 ] 480.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS RTU RELAY2/IN2-DIN BOX ... เป็นบอร์ดที่มี RELAY ON/OFF จำนวน 2 ตัว และมี INPUT DC 3-30V OPTO ISOLATE จำนวน 2 ช่อง พร้อมบรรจุในกล่อง DIN รับคำสั่งการทำงานผ่านทางการสื่อสาร RS485 มี PROTOCAL ในการสั่งงานเป็นในแบบ MODBUS RTU สามารถต่อพ่วงในระบบ BUS เดียวกันได้ถึ่ง 247 บอร์ด ต่อใช้งานด้วยสายได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (เป็นสินค้าจากต่างประเทศ ไม่มีการรับประกันในสินค้ารุ่นนี้)

MODBUS RTU RELAY 4/IN4-DIN

[ C-YA-A-00343 ] 590.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS RTU RELAY 4/IN4-DIN ... เป็นบอร์ดที่มี RELAY ON/OFF จำนวน 4 ตัว และมี INPUT DC 3-30V OPTO ISOLATE จำนวน 4 ช่อง รับคำสั่งการทำงานผ่านทางการสื่อสาร RS485 มี PROTOCAL ในการสั่งงานบอร์ดแบบ MODBUS RTU ต่อใช้งานด้วยสายได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ)

ET-I2C TEST OUT

[ P-ET-A-00685 ] 190.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-I2C TEST OUT ... เป็นชุดบอร์ดสำหรับทดสอบ TEST OUTPUT ของระบบ I2C BUS โดยใช้ IC เบอร์ PCF8574 พร้อมต่อกับ LED 3 mm. สีแดง ใช้แสดงผลการทำงานเป็น LED OUTPUT ขั้วต่อใช้งาน I2C 5V ในแบบของ ETT เป็น WAFER 4 PIN 2.50 mm.

WP3082ADAM-8AI

[ C-YA-A-00341 ] 1,890.- (ราคายังไม่รวม Vat)

WP3082ADAM-8AI ... เป็นชุด MODULE วัดค่าสัญญาณไฟแบบ ANALOG แบบวัดกระแส 0-20 mA. / 4-20 mA. ให้ OUTPUT ค่าที่วัดออกมาเป็น RS485 MODBUS RTU ขนาด 8 ช่องสัญญาณ INPUT ให้ผลการวัดเป็น ADC ขนาด 12 BIT โดยให้ผลลัพธ์ 0-4095 ใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน RS485 แบบ MODBUS RTU ต่อได้ระยะทางไกลถึง 1,200 เมตร ตัวกล่องมีส่วนสำหรับยึดราง DIN 35 ได้ สะดวกในการใช้งาน

ET-MODBUS RTU SHT31 & BH1750 BOX V2

[ P-ET-A-00684 ] 1,450.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-MODBUS RTU SHT31 & BH1750 BOX V2 ... เป็นบอร์ดวัดความชื้น และ อุณหภูมิ ใช้เบอร์ SHT31 โดยเพิ่ม SENSOR BH1750 ที่เป็น SENSOR วัดความเข้มแสง ในแบบกันน้ำ ทำให้สามารถ วัดความชื้น, อุณหภูมและ ความเข้มแสง เหมาะ สำหรับติดตั้งใช้ในโรงเรือนปลูกพืชในร่ม หรือใน กลางแจ้ง ได้เป็นอย่างดี ติดต่อสื่อสารผ่านทาง RS485 โดย สามารถเลือกการ สื่อสารได้ใน รูปแบบการติดต่อ โปรโตคอล MODBUS RTU หรือจะเลือก ใช้เป็นการติดต่อแบบ ASCII COMMAND สำหรับ ผู้ใช้งานที่ไม่ ชำนาญในเรื่อง การเขียน โปรแกรม โปรโตคอล MODBUS SHT31 วัดความชื้น และ อุณหภูมิวัดความเข้มแสง ใช้ IC เบอร์ BH1750บอร์ดจะถูกบรรจุใน COVER พลาสติกแบบกันน้ำ พร้อมสายยาว 200 CM

ET-MODBUS RTU SHT31 & DS18B20 BOX V2

[ P-ET-A-00680 ] 1,250.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-MODBUS RTU SHT31&DS18B20 BOX V2 เป็นบอร์ดวัด ความชื้น และ อุณหภูมิ ใช้เบอร์ SHT31 โดยเพิ่มในส่วนวัดอุณหภูมิ อีก 1 ตัวโดยเป็น แบบกันน้ำ สามารถวัดอุณหภูมิในดิน , ในน้ำ หรือในของเหลวได้ ใช้เบอร์ DS18B20 ตัว SENSOR เป็นแบบ WATERPROOF บรรจุใน COVER แบบกันน้ำ วัดได้ทั้ง 2 SENSOR พร้อมกัน ติดต่อ สื่อสาร ผ่านทาง RS485 โดยสามารถเลือกการ สื่อสารได้ใน รูปแบบ การติดต่อ โปรโตคอล MODBUS RTU หรือจะเลือก ใช้เป็น การติดต่อแบบ ASCII COMMAND สำหรับ ผู้ใช้งานที่ไม่ ชำนาญในเรื่อง การ เขียนโปรแกรม โปรโตคอล MODBUS

ET-ESP32-RS485 V2

[ P-ET-A-00676 ] 1,380.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-ESP32-RS485 ... เป็นบอร์ดควบคุม พร้อมอุปกรณ์ I/O ต่างๆ ให้ครบ เลือกใช้ตัวควบคุมบอร์ดด้วย ESP32 ของ ESPRESSIF SYSTEM โดยเลือกใช้ในรุ่น ESP32 WROVER เป็นตัวควบคุมในการสั่งงาน สามารถใช้งานสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทั้งในแบบของ WIFI, BLUETOOTH, RS485, I2C นำไปใช้ในงานต่างๆ ได้มากมายหลายวิธี สามารถพัฒนาเขียนโปรแกรมด้วย C++ ของ ARDUINO, Python ได้ สามารถนำไป พัฒนาเป็น บอร์ดควบคุมต่างๆ LORA หรืออุปกรณ์ IOT

ET-MODBUS RTU DS18B20 BOX V2

[ P-ET-A-00674 ] 890.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-MODBUS RTU DS18B20 BOX V2 ... เป็นบอร์ดใช้วัดอุณหภูมิ ที่เป็นแบบ WATERPROOF พร้อมสายวัด สามารถนำ ตัววัดไปวัดในของเหลว, ในดิน หรือในน้ำได้ โดยตัว SENSOR ใช้เบอร์ DS18B20 พร้อมบรรจุตัว วัดในหลอดโลหะแบบกันน้ำ ติดต่อสื่อสาร ผ่านทาง RS485 โดยสามารถเลือกการสื่อสารได้ในรูปแบบ โปรโตคอล MODBUS RTU หรือจะเลือกใช้เป็นการ ติดต่อแบบ ASCII COMMAND สำหรับผู้ใช้งานที่ ไม่ชำนาญในเรื่อง การเขียนโปรแกรมรูปแบบ โปรโตคอล MODBUS RTU

ET-MODBUS RTU PM2.5 BOX V2

[ P-ET-A-00647 ] 2,790.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-MODBUS RTU PM2.5 BOX V2 ... เป็นชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในระดับ PM2.5 และ PM10 ได้ โดยการส่งค่าที่วัดได้ทาง PORT RS485 ในแบบ MODBUS RTU และในแบบ ASCII COMMAND พร้อม OUTPUT แบบ RELAY ที่สั่งงาน ได้ตามค่าคุณภาพอากาศที่วัดได้

MODBUS RTU RELAY16

[ C-YA-A-00325 ] 1,190.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS RTU RELAY16 เป็นชุด RELAY ON/OFF จำนวน 16 ตัว ในบอร์ดรับคำสั่งทำงานผ่านทางการสื่อสาร RS485 แบบ HALF DUPLEX โดยมี PROTOCAL ในการสั่งงานได้แบบ MODBUS RTU ต่อใช้ งานได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ) ในแบบ MULTI-DROP กำหนด ADDRESS ของตัวบอร์ด RELAY ได้ 64 ตำแหน่ง

MODBUS RTU/TCP ADM-5850G

[ C-YA-A-00319 ] 2,390.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS RTU/TCP ADM-58 ... เป็น MODBUS GATEWAY ขนาด 1 PORT ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารในรูปแบบ MODBUS ระหว่างการสื่อสารที่เป็น MODBUS TCP (ETHERNET LAN) และการสื่อสารที่เป็น USART ทั้งแบบ RS232 หรือ RS422/485 ให้สามารถเชื่อมต่อกันได้

ET-MODBUS RTU SHT31 BOX V2

[ P-ET-A-00643] 1,090.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-MODBUS RTU SHT31 BOX V2 ... เป็นบอร์ดวัด ความชื้น และ อุณหภูมิ ที่พัฒนารูปแบบขนาด และกล่องให้เล็กลง และในราคาที่ประหยัดมากขึ้นตัว SENSOR ใช้เบอร์ SHT31 พร้อมบรรจุในกล่องแบบกันน้ำ วัดค่าอุณหภูมิ และความชื้นของอากาศ ติดต่อสื่อสารผ่านทาง RS485 โดยสามารถเลือกการสื่อสารได้ในรูปแบบ โปรโตคอล MODBUS RTU หรือจะเลือกใช้เป็นการติดต่อแบบ ASCII COMMAND สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ชำนาญในเรื่อง การเขียนโปรแกรมรูปแบบ โปรโตคอล MODBUS RTU

ET-HUB 4 BOX

[ P-ET-A-00644 ] 190.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-HUB 4 BOX ... เป็นกล่องเพิ่มความสะดวก ในการต่อเดินสาย RS485 ในแบบ 4 เส้น, POWER, GND, RS485+, RS485- แบบเข้า 1 ช่อง ออกได้แบบ 3 ช่อง

ET-MODBUS RTU IN3/OUT2/SHT31 BOX

[ P-ET-A-00634 ] 1,490.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นบอร์ดที่ทาง อีทีที พัฒนาเขียนโปรแกรมและผลิตขึ้นเป็นบอร์ดควบคุมแบบ MODBUS RTU I/O รองรับการสื่อสารผ่านทาง RS485 ด้วยโปรโตคอล MODBUS RTU และ ASCII COMMAND รองรับวงจรการใช้งาน RELAY 2 CH, INPUT 5-24V OPTO ISOLATION 3 CH, SENSOR SHT31 วัดความชื้น และอุณหภูมิ แบบกันน้ำ 1 SENSOR และบรรจุในกล่องพลาสติกกันน้ำ นำไปใช้งานได้เลย

ET-MODBUS RTU IN3/OUT2

[ P-ET-A-00633 ] 990.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นตัวบอร์ดชุดเดียวกันกับชุด ET-MODBUS RTU IN3/OUT2/SHT31 BOX ทั้งหมด โดยตัดส่วน SENSOR SHT31และส่วนกล่องออก เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ในคุณสมบัติของ ET-MODBUS RTU IN3/OUT2/SHT31 BOX

ET-MODBUS RTU SHT31 BOX

[ P-ET-A-00635 ] 1,290.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นชุดเดียวกันกับชุด ET-MODBUS RTU IN3/OUT2/SHT31 BOX เพียงแต่ตัดอุปกรณ์ RELAY และ INPUT OPTO ออกจากบอร์ด ให้มีเฉพาะอุปกรณ์ SENSOR ความชื้น และอุณหภูมิ SHT31 เท่านั้น โดยยังมีส่วน CPU รับส่งข้อมูลทาง RS485 แบบ MODBUS และ ASCII COMMAND อยู่ในบอร์ด สามารถนำเอา SENSOR นี้ไปใช้ในงานระบบต่าง ๆ ที่ ตัว SENSOR จะต้องกันน้ำ เช่น โรงเรือนปลูกพืช ต่างๆ , โรงงานอุตสาหกรรม, วัดความชื้น และอุณหภูมิ นอกตัวอาคาร ฯลฯ

ET-RS422/485 POWER HUB BOX

[ P-ET-A-00636 ] 690.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นชุดบอร์ดสำหรับใช้เป็นตัวกลาง HUB ในการเชื่อมต่อ และแยกสัญญาณการต่อสายของ RS422/485 ในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RS485 หลายๆ ชุด ร่วมกันใน BUS เดียวกัน นอกจากนี้บนบอร์ดยังมีส่วน POWER SWITCHING REGULATE ขนาด 12V/3A ที่สามารถรับไฟ POWER 45VDC ที่ใช้เดินในสาย POWER เพื่อลดไฟลงมาจ่ายให้อุปกรณ์ RS485 ในแต่ละตัวได้ ที่ตอนใน BUS นั้นๆ ทำให้สะดวก และง่ายในการติดตั้ง, เดินสาย, ตรวจสอบ, ซ่อมบำรุง และใช้งาน

PZEM-016 MODBUS

[ C-YA-A-00311 ] 630.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็น METER สำหรับวัดพารามิเตอร์ ต่างๆ ทางไฟฟ้าระบบ AC วัด V, A, Hz, PF, kWh,kw ฯลฯ ใช้กับระบบไฟ 220VAC แบบ 1 PHASE ทำงานร่วมกับ SPLIT CORE CURRENT ในการวัดกระแส ทำให้สะดวกไม่จำเป็นต้องตัดต่อสายไฟ POWER ที่จะวัด เพียงนำ SPLIT CORE นั้นไปคล้องเข้ากับสาย POWER ที่เราจะวัด, ชุด PZEM-01 จะไม่มีจอในการส่วนแสดงผล ใช้การอ่านค่าต่างๆ ผ่านทาง PORT RS485 (MODBUS) สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้ เช่น การเก็บค่าไฟในโรงงาน, บ้านเช่า, หอพักต่างๆ หรือนำไปใช้งานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ IOT อ่านค่าแสดงผลผ่านมือถือ , ประยุกต์ใช้ตรวจสอบการทำงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตั้ง ALARM แจ้งเตือนการทำงาน เช่น หลอดไฟขาด เป็นต้น

MODBUS RTU RELAY2/IN2

[ C-YA-A-00309 ] 420.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS RTU RELAY2/IN2 ...เป็นบอร์ดที่มี RELAY ON/OFF 2 ตัว และ INPUT (3V-12V) 2 ช่อง รับคำสั่งทำงานผ่านทางการสื่อสาร RS485 แบบ HALF DUPLEX มี PROTOCOL การสื่อสารแบบ MODBUS RTU รองรับการเชื่อมต่อสื่อสารระยะไกลแบบ MULTI-DROP ตามมาตรฐาน RS485 ได้ไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ)

MODBUS RTU RELAY8/IN8

[ C-YA-A-00279 ] 1,350.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS RTU RELAY8/IN8 ... เป็นบอร์ดในชุด MODBUS RTU โดยในรุ่นนี้จะมี 8 OUTPUT RELAY และ 8 INPUT ในแบบ OPTO ISOLATION 12V รับคำสั่งการทำงานทาง PORT RS485 แบบ HALF DUPLEX มี รูปแบบในการสั่งงานในการ IN / OUT ผ่าน PORT RS485 ในแบบ MODBUS RTU

ET-I2C BUF IN2/OUT2

[ P-ET-A-00616 ] 690.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-I2C BUF IN2/OUT2 ... หรือ I2C LONG LENGHT REPEATER เป็นบอร์ดที่ขยาย I/O แบบ I2C BUS ที่มี BUS DRIVER ทำให้สามารถต่อสาย I2C ได้ในระยะทางไกล 20-30 เมตรได้ ใช้ไอซีเบอร์ P82B715 BUS DRIVER จำนวน 2 ตัว ใช้ในการรับสัญญาณ I2C เข้า และขยายสัญญาณ I2C ในการส่งต่อ ทำให้สามารถต่อพ่วงกันในระยะ 20-30 เมตร ได้ต่อๆ กันไป และบนบอร์ดก็ยังมีอุปกรณ์เป็น 2 OUTPUT RELAY และ 2 INPUT ในแบบ OPTO รับแรงดัน 12V จำนวน 2 ชุด พร้อมขั้วต่อ I2C บนบอร์ดให้ต่ออุปกรณ์ I2C 3.3V BUS และแบบ 5V BUSได้ด้วย เช่น SENSOR ต่างๆ

ET-I2C BUF IN2/OUT2/SHT31

[ P-ET-A-00617 ] 1,390.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-I2C BUF IN2/OUT2 นำมาบรรจุใส่กล่องกันน้ำ รุ่น WB404W, ติดตั้ง PG7 CABLE GLAND จำนวน 2 ตัว และมี SENSOR SHT31 วัดอุณหภูมิ และความชื้น บรรจุ CASE SENSOR แบบกันน้ำ

MODBUS RTU RELAY4/IN4

[ C-YA-A-00288 ] 590.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS RTU RELAY4/IN4 ...เป็นบอร์ดที่มี RELAY ON/OFF จำนวน 4 ตัว และ INPUT TTL (3.3V) จำนวน 4 INPUT รับคำสั่งการทำงานผ่านทางการสื่อสาร RS485 แบบ HALF DUPLEX มี PROTOCAL ในการสั่งงานแบบ MODBUS RTU ต่อใช้งานได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ)

ET-I2C IN8/OUT8

[ P-ET-A-00614 ] 1,380.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-I2C IN8/OUT8 ... เป็นบอร์ดที่ใช้ PCB เดียวกันกับ ET-ESP32-RS485 โดยประกอบวงจรเฉพาะในส่วน INPUT OPTO 8 ช่อง, OUTPUT RELAY 8 ช่อง และในส่วน I2C BUS LONG LENGTH ที่สามารถต่อบอร์ด I2C นี้ได้ในระยะไกล

ET-ESP32-RS485

[ P-ET-A-00613 ] 2,180.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-ESP32-RS485 ... เป็นบอร์ดควบคุมขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์ I/O ต่างๆ ให้ครบ เลือกใช้ตัวควบคุมบอร์ดด้วย ESP32 ของ ESPRESSIF SYSTEM โดยเลือกใช้ในรุ่น ESP32 WROVER เป็นตัวควบคุม ในการสั่งงาน สามารถใช้งานสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทั้งในแบบของ WIFI, BLUETOOTH, RS485, I2C นำไปใช้ในงานต่างๆ ได้มากมายหลายวิธี สามารถพัฒนาเขียนโปรแกรมด้วย C++ ของ ARDUINO, Python ได้ สามรถนำไป พัฒนาเป็น บอร์ดควบคุมต่างๆ หรืออุปกรณ์ IOT ได้

MODBUS RTU RELAY8

[ C-YA-A-00268 ] 690.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS RTU RELAY8 ... เป็นชุด RELAY ON/OFF จำนวน 8 ตัว ในบอร์ดรับคำสั่งทำงานผ่านทางการสื่อสาร RS485 แบบ HALF DUPLEX โดยมี PROTOCAL ในการสั่งงานได้แบบ MODBUS RTU ต่อใช้ งานได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ) ในแบบ MULTI-DROP กำหนด ADDRESS ของตัวบอร์ด RELAY ได้ 64 ตำแหน่ง

MODBUS RTU RELAY2

[ C-YA-A-00265 ] 390.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS RTU RELAY2 ... เป็นชุด RELAY ON/OFF จำนวน 2 ตัว ในบอร์ดรับคำสั่งทำงานผ่านทางการสื่อสาร RS485 แบบ HALF DUPLEX โดยมี PROTOCAL ในการสั่งงานได้ทั้งแบบ MODBUS RTU และแบบ AT COMMAND ต่อใช้งานได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ) ในแบบ MULTI-DROP กำหนด ADDRESS ของตัวบอร์ด RELAY ได้ 32 ตำแหน่ง

ET-ESP8266-RS485

[ P-ET-A-00579 ] 1,090.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-ESP8266-RS485 เป็นบอร์ดควบคุมในตระกูล ESP8266 ของ ESPRESSiF SYSTEM โดยเลือกใช้รุ่น ESP-WROOM-02 WIFI MODULE ซึ่งมี WIFI ในตัว เชื่อมต่อกับระบบ NET ด้วย TCP/IP ส่งงานควบคุมต่างๆ หรือนำไปใช้งาน IoT ก็ได้ พัฒนาเขียนโปรแกรมด้วย C++ ของ Arduino IDE for ESP8266 ง่าย และสะดวก ในการไปใช้งาน พัฒนาแล้วเสร็จนำบอร์ดไปใช้งานจริงได้เลย

ET-MEGA32U4-RS485

[ P-ET-A-00575 ] 1,090.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-MEGA32U4-RS485 เป็นบอร์ดควบคุมในตระกูล AVR ที่สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย ภาษา C หรือ C++ ของ Arduino ที่มีผู้ใช้งานมากมายและยังมีรูปแบบเป็น OPEN SOURCE โดยในบอร์ดรุ่นนี้ ใช้ MCU เบอร์ ATMEGA32U4 ที่มี USB PORT ในตัว ทำให้สามารถต่อตรงเข้ากับบอร์ด USB PORT ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้โดยตรง นอกจากนี้ บอร์ดยังมีอุปกรณ์บนบอร์ด ที่พร้อมให้คุณนำไปประยุกต์ใช้ในงาน PROJECT ต่างๆ ได้จริง มากมาย

ET-I2C REL8

[ P-ET-A-00576 ] 920.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-I2C REL8 เป็นบอร์ด OUTPUT แบบ RELAY ขนาด 8 ช่อง ต่อผ่านทาง BUS I2C โดยเลือกใช้ ไอซี PCF8574 เป็น ไอซี PORT รับสัญญาณจาก MCU หรือบอร์ดควบคุมต่างๆ เช่น ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485 หรือ บอร์ด MCU ต่างๆ ของ อีทีที ทางขั้ว I/O 10 PIN เป็นต้น

ET-I2C DCIN8

[ P-ET-A-00577 ] 720.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-I2C DCIN8 เป็นบอร์ด INPUT DC ขนาด 8 ช่อง ต่อผ่านทาง BUS I2C โดยเลือกใช้ ไอซี PCF8574A เป็นไอซี PORT รับสัญญาณจาก MCU หรือบอร์ดควบคุมต่างๆ เช่น ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485 หรือ บอร์ด MCU ต่างๆ ของ อีทีที ทางขั้ว I/O 10 PIN เป็นต้น

ET-I2C TO 40 IO-DIN

[ P-ET-A-00578 ] 490.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-I2C TO 40 IO-DIN เป็นบอร์ดที่ใช้ขยาย INPUT, OUTPUT ให้กับ MCU ต่างๆ ทางระบบ BUS I2C ให้มีจำนวน I/O จำนวน 40 BIT เช่น ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485 หรือ บอร์ด MCU ต่างๆ ของ อีทีที ทางขั้ว I/O 10 PIN เป็นต้น

ET-USB USART/TTL

[ P-ET-A-00580 ] 280.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-USB USART/TTL เป็นบอร์ดเปลี่ยนสัญญาณจาก USB PORT ของคอมพิวเตอร์ พีซี หรือเครื่อง MAC APPLE ให้มี PORT เป็นแบบ RS232 PORT โดยเป็น RS232 PORT ระดับสัญญาณในแบบ TTL เพื่อสะดวกในการนำไปต่อใช้งานกับบอร์ดต่างๆ เข้าขา MCU ได้โดยตรง

--ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้--