555

[ บทความทางด้านไมโครฯ ] ARM7


เนื้อหาในส่วนของบทความนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทความทางด้านงานไมโครโปรเซสเซอร์ , ไมโครคอนโทรลเลอร์, อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ ... บทความจะมาจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น ในหลายเรื่อง อาจจะไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ETT เพียงอย่างเดียว ... เราอยากให้เนื้อหาส่วนนี้ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ที่สนใจ และไม่ใช่เหล็กแหลมที่ทิ่มแทงใคร ...

[ - รวมบทความทั้งหมด - ] : รวมบทความทั้งหมด
[ - PIC/BASIC Stamp - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ของ Microchip และ BASIC Stamp
[ - AVR - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ของ Atmel
[ - MCS-51 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51
[ - 68HC11 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 68HC11 ของ Motorola
[ - Z80/Z180 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80 และ Z-180 ของ Zilog
[ - PC Interface - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับการควบคุมโดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
[ - อื่นๆ - ] : บทความอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการจำแนกตามตระกูลของชิพ

[- Robot -] : บทความเกี่ยวกับ ET-ROBOT 
[ - ARM7 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ARM7

บทความ

๑๒ ม.ค. ๒๕๔๙: แนะนำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ETT ARM7-LPC2138[ GO ]
๒๑ ส.ค. ๒๕๔๙: เขียนโปรแกรมกับ ARM7 ตอนที่ 1 แกนของ ARM7[ GO ]
ต.ค. ๒๕๔๙: เขียนโปรแกรมกับ ARM7 ตอนที่ 2 ชุดคำสั่งของ ARM7[ GO ]
๒๒ พ.ย. ๒๕๔๙: เขียนโปรแกรมกับ ARM7 ตอนที่ 3 ทดลองโปรแกรมหลอดแอลอีดี[ GO ]
๑๒ ก.พ. ๒๕๕๐: เขียนโปรแกรมกับ ARM7 ตอนที่ 4 เตือนสติด้วย ARM7 ผ่าน RTC[ GO ]
พ.ค. ๒๕๕๐: เขียนโปรแกรมกับ ARM7 ตอนที่ 5 ติดต่อกับ 7 เซกเมนต์ [ GO ]

๒๗ ก.ย. ๒๕๕๐: เขียนโปรแกรมกับ ARM7 ตอนที่ 6 ทดลองตัวอย่างโปรแกรม ADC [ GO ]
๓๐ ก.ค. ๒๕๕๓: มินิรีวิวบอร์ ET-STM32F ARM KIT LCD [ GO ]
พ.ค. ๒๕๕๘: Tutorial การใช้ STM32VLVDISCOVERY (โดย en.radzio.dxp.pl)

0. บอร์ดตระกูล STM32 ที่ทางอีทีทีจำหน่าย
0.1 STM32F0 Discovery
0.2 STM32F4 Discovery
0.3 STM32L Discovery
0.4 STM32F429 Discovery
1. Lesson 1 - First program. Blinking LED
2. Lesson 2 - Reading the Button
3. Lesson 3 - Blinking LED with timer
4. Lesson 4 - Blinking LED with timer interrupts
5. Lesson 5 - Blinking LED with timer hardware
6. Lesson 6 - Pulse width modulation (PWM)
7. Lesson 7 - Analog to Digital Converter (ADC)
8. Lesson 8 - Simple communication with USART
9. Lesson 9 - ADC with Direct Memory Access

:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา :: [หน้ารวม]
:: Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2558