555

[ บทความทางด้านไมโครฯ ] อื่นๆ


เนื้อหาในส่วนของบทความนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทความทางด้านงานไมโครโปรเซสเซอร์ , ไมโครคอนโทรลเลอร์, อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ ... บทความจะมาจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น ในหลายเรื่อง อาจจะไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ETT เพียงอย่างเดียว ... เราอยากให้เนื้อหาส่วนนี้ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ที่สนใจ และไม่ใช่เหล็กแหลมที่ทิ่มแทงใคร ...

[ - รวมบทความทั้งหมด - ] : รวมบทความทั้งหมด
[ - PIC/BASIC Stamp - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ของ Microchip และ BASIC Stamp
[ - AVR - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ของ Atmel
[ - MCS-51 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51
[ - 68HC11 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 68HC11 ของ Motorola
[ - Z80/Z180 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80 และ Z-180 ของ Zilog
[ - PC Interface - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับการควบคุมโดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
[ - อื่นๆ - ] : บทความอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการจำแนกตามตระกูลของชิพ

1. ๒๓ก.ค.๒๕๔๓- ต.ค.๒๕๔๓ : บทความแนะนำบอร์ดควบคุม [ GO ]
2. ส.ค.๒๕๔๓ : บอร์ด LED 8 สำหรับใช้ทดลอง [ GO ]
3. ส.ค.๒๕๔๓ : โปรแกรมอ่านแถบสีรีจิสเตอร์ [ GO ]
4. ต.ค.๒๕๔๓ : Stack Machine [ GO ]
5. ๒๑ ต.ค.๒๕๔๓ : ทำสายดาวน์โหลด PSPI [ GO ]
6. ๒๓ ธ.ค.๒๕๔๓ : แปลงไฟล์ฐานสิบหกให้เป็นไฟล์ฐานสอง [ GO ]
7. ก.พ.๒๕๔๔ : ทดลองสร้าง sensor แสงด้วย LDR [ GO ]
8. ๒๔ มี.ค.๒๕๔๔ : ข้อมูลและวงจรของบอร์ด ET-DISPLAY 7x50 [ GO ]
9. ก.ค.๒๕๔๔ : ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ET-CNT6 [ GO ]
10. ก.ย.๒๕๔๔ : การหน่วงเวลาใน MCS-51 และ Z80 [ GO ]

11. เม.ย.๒๕๔๖ : แนะนำ Delphi 6 Personal [ GO ]

12. ๒๖ เม.ย.๒๕๔๖ : ติดตั้ง Delphi 6 Personal [ GO ]
13. ๑๖ พ.ย.๒๕๔๗ การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิตัล  ตอน  การแปลงภาพสีให้เป็นภาพเฉดขาวดำ[ GO ]

14. ๒๕ ม.ค.๒๕๔๘ การใช้โปรแกรม Flash Magic กับ MCU เบอร์ P89V51RD2 ของ Philips[ GO ]
15. เม.ย.๒๕๔๙ :  ตัวอย่างส่งข้อมูลขับแอลอีดีจาก ET-PCI8255 V3 ด้วย Visual C++ 6[ GO ]
16.
๑๘ พ.ค.๒๕๔๙การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ ET-PCI8255 V3 ตอน การส่งออกโดยใช้ตัวตั้งเวลา[GO]
17. ๑๘ พ.ค.๒๕๔๙การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ ET-PCI8255 V3 ตอน การส่งออกและนำเข้า[GO]
1
8. ๑๐ มี.ค.๒๕๕๕ติดตั้งโมดูลสำหรับ ET-USB/RS232 บน Ubuntu 11.10 [GO]
19. เม.ย.๒๕๕๕โปรแกรมสื่อสารอนุกรมบน Ubuntu [GO]

 

[- Robot -] : บทความเกี่ยวกับ ET-ROBOT 
[- ARM7 -] : บทความเกี่ยวกับ ARM7 

:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา :: [หน้ารวม]
:: Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕